Főoldal » Hírek » Javításra átvett autókkal csalt több tízmilliót egy álszerelő – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye – korábbi videóval és fotóval

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség emelt vádat egy 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki a javí­tás­ra átvett, vagy bérelt autó­kat a tulaj­do­no­sok tudta nél­kül elad­ta és ezzel össze­sen csak­nem 50 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint, a vád­lott 2022-ben elha­tá­roz­ta, hogy gép­ko­csik­kal kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ el, és ezek révén tesz szert rend­sze­re­sen haszonra.

Ennek meg­fe­le­lő­en, a férfi az év során, külön­bö­ző jog­cí­me­ken össze­sen 21 gép­ko­csit vett át a sér­tet­tek­től, akik­nek jel­lem­ző­en javí­tást, vagy műsza­ki vizs­gá­ra fel­ké­szí­tést ígért, és ezek költ­sé­ge­i­re hivat­koz­va kért és kapott pénzt. E mel­lett több autót bérbe vett. A vád­lott a leg­több eset­ben már eleve csa­lá­si szán­dék­kal sze­rez­te meg az autó­kat, így az elvál­lalt javí­tá­so­kat nem végez­te el és az átvett össze­ge­ket sem fizet­te vissza.

A vád­lott az átvett gép­ko­csik közül össze­sen 17 jár­mű­vet érté­ke­sí­tett. Olyan is elő­for­dult, hogy - több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra - végül vissza­ad­ta az autót, ami­ből azon­ban előt­te több alkat­részt kisze­relt. A férfi azzal az ürüggyel is csalt ki pénzt sér­tet­tek­től, hogy gép­ko­csik kül­föl­di meg­vá­sár­lá­sát, vagy bel­föl­di beszer­zé­sét ígér­te valót­la­nul, és ezek­re hivat­koz­va kért és kapott pénzt, amellyel ezután nem szá­molt el. Ezen túl­me­nő­en, egy alka­lom­mal egy lízin­gelt gép­ko­csit adott el a tulaj­do­nos lízing­cég tudta nélkül.

A vád­lott a vád sze­rin­ti csa­lá­sok­kal és sik­kasz­tá­sok­kal össze­sen csak­nem 50 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek. Az összeg nagyobb része - a jár­mű­vek több­sé­gé­nek lefog­la­lá­sá­val - megtérült.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit 17 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, illet­ve 2 rend­be­li sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­ira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés és vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A kerü­le­ti ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy­ben vár­ha­tó­an janu­ár első felé­ben fog tár­gya­lást tartani. 

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­kor kiadott köz­le­mé­nye – vide­ó­val – az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/feladta-1

A fotón az egyik javításra átvett, majd a tulajdonos tudta nélkül értékesített, később a rendőrség által lefoglalt gépkocsi látható.
A fotón az egyik javí­tás­ra átvett, majd a tulaj­do­nos tudta nél­kül érté­ke­sí­tett, később a rend­őr­ség által lefog­lalt gép­ko­csi látható.