Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Jegyautomatát rongált a dühödt férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ami­at­ti dühé­ben, hogy a jegy­ki­adó auto­ma­ta elnyel­te a pén­zét, súlyo­san meg­ron­gál­ta azt. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. már­ci­us 19-én az esz­ter­go­mi vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben lévő jegy­ki­adó auto­ma­ta kijel­ző panel­já­ra két alka­lom­mal vál­tott láb­bal len­dü­let­ből rárú­gott, mivel az auto­ma­ta elnyel­te a pén­zét és jegyet nem adott.

Az elkö­ve­tő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mé­nyé­vel 263.768,- Ft. kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, és köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak megtérítésére.