Főoldal » Hírek » Jelentős mennyiséget meghaladó kábítószert szerzett meg egy férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 5 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki­nél jelen­tős mennyi­sé­get meg­ha­la­dó kábí­tó­szert szer­zett meg azért, hogy értékesítse.

Az íté­let sze­rint a nyo­mo­zó ható­ság egy akció kere­té­ben, 2018. augusz­tus 30-án, Tég­lá­son ellen­őriz­te a férfi gép­ko­csi­ját. Annak átku­ta­tá­sa­kor a hátsó ülés­ről egy sport­tás­ká­ból koka­int tar­tal­ma­zó fehér por­ral teli kettő műanyag tasak került elő, majd a rend­őr­ság a férfi lakó­he­lyén tar­tott ház­ku­ta­tást. Ennek során a kony­ha­szek­rény felső pol­cá­ról és a tv áll­vány­ról koka­int tar­tal­ma­zó fehér színű por került elő nagyobb mennyi­ség­ben, vala­mint annak hígí­tá­sá­ra szol­gá­ló anyag, továb­bá ecs­ta­sy tab­let­ta és kisebb mennyi­ség­ben egyéb kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő tab­let­ta. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­sé­get meghaladta.

A férfi a dro­go­kat a ható­sá­gi intéz­ke­dést meg­elő­ző­en mások részé­re tör­té­nő érté­ke­sí­tés érde­ké­ben sze­rez­te meg.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést fel­men­tés és eny­hí­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, annak minő­sí­té­se tör­vé­nyes és a fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, mely­re tekin­tet­tel az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.