Főoldal » Archív » Jogerős ítélet a diákjainak szexuális tartalmú üzeneteket küldő tanár ügyében

Kama­szo­dó lányok érzel­me­i­vel élt vissza, fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­ték és öt évre eltil­tot­ták a taná­ri foglalkozástól.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 48 éves férfi peda­gó­gus­ként dol­go­zott egy Buda­pest XVI. kerü­le­ti álta­lá­nos isko­lá­ban. A férfi fel­is­mer­te, hogy egyes fel­sős lány­di­ák­jai az önér­té­ke­lé­sük miatt foko­zot­tan kiszol­gál­ta­tot­tak érzel­mi­leg, és vissza­él­ve bizal­muk­kal a 2016-2017. évek­ben egyi­kük­nek rend­sze­re­sen, míg a másik sér­tett­nek 2017. május 30-án több­ször sze­xu­á­lis tar­tal­mú, fel­hí­vást is magá­ban fog­la­ló, szö­ve­ges üze­ne­te­ket kül­dött. A tanár az üze­ne­tek kül­dé­sé­re inter­ne­tes alkal­ma­zá­so­kat hasz­nált. A vád­lott a maga­tar­tá­sá­val a kis­ko­rú sér­tet­tek­ben érzel­mi zava­ro­dott­sá­got, biza­lom­vesz­tést idé­zett elő.

A vád­lott, miu­tán az igaz­ga­tó közöl­te vele, hogy az üze­ne­tek kül­dé­sé­nek ténye a tudo­má­sá­ra jutott, fel­je­len­tést tett. A valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tés­ben a tanár azt állí­tot­ta, hogy ilyen üze­ne­te­ket nem kül­dött, ha mégis az ő pro­fil­já­ról küld­ték eze­ket, akkor isme­ret­len tet­tes azt fel­tör­het­te. A fél­re­ve­ze­tő fel­je­len­tés alap­ján nyo­mo­zás is indult.

A férfi ellen a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség két rend­be­li kiso­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, amely az ügye­ket egyesítette.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott tár­gya­lá­son a vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a továb­bi tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; őt 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján a másod­fo­kú bíró­ság az íté­le­tet jog­erő­sen súlyo­sí­tot­ta annyi­ban, hogy a vád­lot­tat öt évre eltil­tot­ta a taná­ri fog­lal­ko­zás gyakorlásától.