Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a féltékenységből verekedő férj ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki fele­sé­ge isme­rő­sét fél­té­keny­ség­ből súlyo­san bántalmazta.

A vád­lott egy Bara­nya megyei tele­pü­lé­sen él fele­sé­gé­vel. 2019 ele­jé­től több­ször ala­kult ki vita, vesze­ke­dés közöt­tük. 2019. ápri­li­sá­ban a vád­lott fele­sé­ge elha­tá­roz­ta, hogy késő este meg­lá­to­gat­ja egy férfi isme­rő­sét, aki­vel meg­be­szél­ni­va­ló­ja volt. A fele­ség szo­kat­lan idő­pont­ban tett láto­ga­tá­sa a fér­jet fél­té­kennyé tette, aki előbb a fele­sé­ge ott­hon felej­tett tele­fon­já­ról sértő tar­tal­mú üze­ne­te­ket kül­dött az isme­rős­nek, majd a sér­tett házá­hoz indult, ahol a hátsó tera­szon a sér­tett és a vád­lott fele­sé­ge beszél­get­tek. A vád­lott a kerí­tés kapu­já­nak zár­ját kinyit­va az udva­ron keresz­tül a terasz­hoz sie­tett, és az öklé­re húzott kemény esz­köz­zel a sér­tet­tet két alka­lom­mal nagy erő­vel fejbe ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­ző fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, vala­mint magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás iránt, a véde­lem eny­hí­té­sért fellebbezett.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.