Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a lakásától megfosztott idős asszony ügyében – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Kúria hely­ben­hagy­ta a Pécsi Íté­lő­táb­la alpe­re­si fel­leb­be­zést vissza­uta­sí­tó hatá­ro­za­tát abban az ügyész által indí­tott pol­gá­ri per­ben, amely­nek tár­gya egy bűn­cse­lek­mény áldo­za­tá­vá vált idős asszony lakás­tu­laj­do­ná­nak vissza­szer­zé­se volt.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága 2022. már­ci­u­sá­ban kere­se­tet nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez annak érde­ké­ben, hogy egy bűn­cse­lek­mény áldo­za­tá­ul esett idős asszony laká­sá­nak bűn­cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­ben meg­szer­zett tulaj­don­jo­ga vissza­ke­rül­jön a sértetthez.

A pol­gá­ri per előz­mény­ként zaj­lott bün­te­tő­el­já­rás azért indult, mert a házas­pár­ként együtt élő vád­lot­tak évek­kel ezelőtt a Somogy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen egye­dül élő, idős, kül­föl­di sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­tek. Az elkö­ve­tők a sér­tett érzel­mi kötő­dé­sét kihasz­nál­va előbb beköl­töz­tek az asszony laká­sá­ba, majd rábír­ták arra, hogy az ingat­lant aján­dé­koz­za a vád­lot­tak kis­ko­rú gyer­me­ké­nek, a pol­gá­ri per egyik alpe­re­sé­nek. A vád­lot­tak a per­be­li lakás tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­se után rávet­ték az idős asszonyt arra is, hogy azt fel­újí­tás miatt hagy­ja el, majd egy köze­li sző­lő­he­gyen lévő zárt­ker­ti ingat­lan­ra szál­lí­tot­ták, ahol egy szer­szá­mos kam­ra­ként hasz­nált bódé­ba zárták.

A bíró­ság a vád­lot­ta­kat sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyész által kez­de­mé­nye­zett pol­gá­ri per­ben első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2023. máju­sá­ban hozott íté­le­té­ben az ügyész fel­pe­res kere­se­ti kérel­mé­nek helyt adva elren­del­te a vád­lot­tak gyer­me­ke javá­ra bejegy­zett tulaj­don­jog tör­lé­sét, ille­tő­leg az aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dést meg­elő­ző álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sa­ként az idős asszony tulaj­don­jo­gá­nak visszajegyzését.

Az íté­let ellen a kis­ko­rú alpe­res jogi kép­vi­se­lő­je fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő, ame­lyet a Pécsi Íté­lő­táb­la vissza­uta­sí­tott, majd e hatá­ro­zat elle­ni fel­leb­be­zés foly­tán eljá­ró Kúria – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en – az íté­lő­táb­la hatá­ro­za­tát helybenhagyta.

Ezzel a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­te jog­erős­sé vált.