Főoldal » Archív » Jogerős ítélet az édesanyját kegyetlenül meggyilkoló férfival szemben

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en – másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki az idős édes­any­ját bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel ölte meg 

A 44 éves mer­nyei férfi édes­any­ját éve­kig rend­sze­re­sen fenye­get­te, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta, és több alka­lom­mal tett­leg bán­tal­maz­ta, az ajtó­nak lökte, nya­kát szo­ron­gat­ta, vagy fejét, tes­tét ütle­gel­te. Ezzel édes­any­já­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott.

2017. ápri­lis 1-jén a ter­helt édes­any­ja élet­tár­sá­nak egy vitát köve­tő dula­ko­dás hevé­ben, ittas álla­pot­ban 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket oko­zott, az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszön­he­tő. Az élet­tár­sa segít­sé­gé­re siető édes­any­ját a ter­helt kés­sel nya­kon szúr­ta, majd a föl­dön fekvő asszonyt hossza­san rug­dos­ta, ököl­lel ütle­gel­te. A bru­tá­lis bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a 66 éves sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért – hal­ma­za­ti bün­te­té­sül – 17 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, amely ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­tés végett fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en – helybenhagyta.