Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet született a terrorizmus finanszírozásának bűntettével vádolt kurd házaspár ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la  hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet a ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Sze­ge­di Tör­vény­szék az iraki és a török állam­pol­gár­sá­gú fér­fit és nőt bűnös­nek mond­ta ki ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak bűn­tet­té­ben, ezért őket egye­ző­en 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kitil­tás­ra ítélte.

A kurd nem­ze­ti­sé­gű férfi és nő, akik házas­tár­sak, 2009 illet­ve 2010 évben csat­la­koz­tak a ter­ro­ris­ta szer­ve­zet­nek minő­sü­lő Kurd Mun­kás­párt­hoz (PKK-hoz) és annak sora­i­ban több mint 5 évig Irak­ban, majd Szí­ri­á­ban szol­gál­tak. Ennek során a fegy­ve­res har­cok­ban ugyan nem vet­tek részt, viszont a kurd kato­nák ruhá­val és éle­lem­mel való ellá­tá­sá­val, a csa­pa­tok foga­dá­sá­val és kísé­ré­sé­vel járó fel­ada­to­kat végez­tek. A szer­ve­zet­ből tör­té­nő szö­ké­sü­ket köve­tő­en Irak­ba mene­kül­tek, majd ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel Euró­pá­ba jutot­tak és Magyar­or­szá­gon mene­dék­jog irán­ti kérel­met ter­jesz­tet­tek elő.

Az első­fo­kú íté­let meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a házas­pár a PKK köte­lé­ké­ben kifej­tett logisz­ti­kai tevé­keny­sé­gé­vel a ter­ro­ris­ták min­den­na­pi éle­tét segí­tet­ték, így a ter­ro­ris­ta cso­port egyéb módon tör­té­nő támo­ga­tá­sá­val követ­ték el a ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak bűntettét.

Az első­fo­kú íté­let ellen védel­mi fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se iránt.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­hoz a fel­leb­be­zé­se­ket sem a fel­men­tés­re sem a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló részé­ben nem tar­tot­ta ala­pos­nak, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a nyil­vá­nos ülé­sen tar­tott perbeszédében.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­le­tet az idő­köz­ben kül­föld­re távo­zott férfi és nő tekin­te­té­ben is helybenhagyta.