Főoldal » Hírek » Jogerős marasztaló ítélet a sértett füleinek levágásával fenyegetőző pécsi rablók ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Pécsi Íté­lő­táb­la rab­lás mel­lett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben is bűnös­nek mond­ta ki azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik egy pécsi vál­lal­ko­zót 2017-ben ott­ho­ná­ban rabol­tak ki.

Az íté­let sze­rint a buda­pes­ti és tata­bá­nyai elkö­ve­tők 2017 júni­u­sá­ban Pécs­re autóz­tak, ahol az esti órák­ban sötét álarc­ban beha­tol­tak az ott­ho­ná­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó sér­tett laká­sá­ba. A sér­tet­tet meg­ra­gad­ták, hasra fek­tet­ték és keze­it össze­kö­töz­ték, köz­ben azzal fenye­get­ték, hogy ha nem adja elő a lakás­ban tárolt pén­zét, akkor levág­ják a füle­it. Szán­dé­kuk nyo­ma­té­ko­sí­tá­sá­ul a sér­tett füle­in kés­sel met­szé­se­ket ejtettek.

A sér­tet­tel szem­köz­ti ingat­lan lakó­ja idő­köz­ben az abla­kon kinéz­ve ész­lel­te a bűn­cse­lek­ményt, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző rend­őrök elől mene­kü­lő vád­lot­tak a lakás­ból egy gép­ko­csi indí­tó­kul­csát, egy arany kar­kö­tőt, vala­mint csak­nem 10 mil­lió forint kész­pénzt vit­tek maguk­kal. A rend­őrök a kör­nyé­ket átfé­sül­ve az vád­lot­tat már a haj­na­li órák­ban elfog­ták, tár­sát a nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként több, mint egy évvel később vet­ték őrizetbe.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tak bűnös­sé­gét fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért egyi­kü­ket - erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként - élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, tár­sát 13 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Az íté­let ellen az ügyész a hatá­ro­zott ideig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­tett vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben való meg­ál­la­pí­tá­sát is indítványozta.

A másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel a vád­lot­tak bűnös­sé­gét - a rab­lás bűn­tet­te mel­lett - magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben is kimond­ta. Az első­fo­kú íté­let­nek a vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott bün­te­té­sek­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sét azzal a módo­sí­tás­sal hagy­ta hely­ben, hogy az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 25 évben hatá­roz­ta meg.