Főoldal » Hírek » Jogerősen börtönbüntetésre ítélte a bíróság a korlátozottan cselekvőképes sértett szexuális szolgáltatásait szervező élettársakat - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést azok­nak a vád­lot­tak­nak az ügyé­ben, akik a velük közös ház­tar­tás­ban élő, kor­lá­to­zot­tan cse­lek­vő­ké­pes pros­ti­tu­ált szá­má­ra ügy­fe­le­ket szer­vez­tek.

Az íté­let sze­rint Zala megyei tele­pü­lé­sen élő pár­hoz 2017-ben köl­tö­zött a sér­tett, ahol élet­vi­tel­sze­rű­en velük lakott. A mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, szo­ci­á­lis segély­ben része­sü­lő vád­lot­tak rend­sze­re­sen, haszon­szer­zé­si cél­lal segí­tet­ték, szer­vez­ték a cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kor­lá­to­zó gond­nok­ság alatt álló lány pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét. Ennek során a sér­tett szol­gál­ta­tá­sa­it fér­fi­ak részé­re aján­lot­ták, hir­det­ték, a sér­tet­tet az együtt­lé­tek hely­szí­né­re – ese­ten­ként kül­föld­re is - elszál­lí­tot­ták. A pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó jöve­del­met közö­sen fel­él­ték.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ame­lyet a férfi tet­tes­ként, a nő bűn­se­géd­ként köve­tett el. Ezért a fér­fit 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó, élet­tár­sát 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek. Az ügyész a vád­lot­tak bün­te­té­se tekin­te­té­ben az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülé­sen az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­ta.