Főoldal » Hírek » Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az élettársát agyonverő vádlottat - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la dön­té­se nyo­mán jog­erős­sé vált az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­ről ren­del­ke­ző első­fo­kú íté­let azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki élet­tár­sát bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel ölte meg.

A több­szö­rö­sen – koráb­ban ember­ölés miatt is - bün­te­tett zala­eger­sze­gi haj­lék­ta­lant 2019 júni­u­sá­ban a zala­eger­sze­gi park­er­dő­ben közös ita­lo­zás köz­ben fel­dü­hí­tet­te, hogy élet­tár­sa az ittas álla­po­ta miatt nehe­zen moz­gott, ezért a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, illet­ve meg­ta­pos­ta. A sérült, maga­te­he­tet­len áldo­za­tot utóbb több­ször újból bán­tal­maz­ta, végül megfojtotta.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a 2020 júli­u­sá­ban hozott első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - külö­nös kegyet­len­ség­gel és külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let­tel szem­ben a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pécsi Ítélőtáblán.

Az íté­lő­táb­la a mai napon hozott hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú íté­le­tet rész­ben meg­vál­toz­tat­va a több­szö­rös vissza­eső vád­lott ter­hé­re továb­bi minő­sí­tő körül­mény­ként álla­pí­tot­ta meg a véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re tör­té­nő elkö­ve­tést. Egye­bek­ben az első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.