Főoldal » Archív » Jogerősen elítélték a sportoló gyerekekkel „szexuális játékot” kezdeményező pályagondnokot

Az alko­hol­füg­gő vád­lott egy önkor­mány­za­ti sport­pá­lya gond­no­ka­ként, 2015-ben, több alka­lom­mal, a sport­pá­lyát hasz­ná­ló, tizen­két - tizen­négy év közöt­ti fiúk­kal, a sport­pá­lya kazán­há­zá­ban, „sze­xu­á­lis játé­kot”, közös önki­elé­gí­tést kez­de­mé­nye­zett, a sér­tet­tek ágyé­kát fogdosta.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la har­mad­fo­kú eljá­rá­sá­ban 2020. janu­ár 16-án, a fel­lebb­vi­te­li ügyé­szi indít­vánnyal meg­egye­ző­en, a hét­rend­be­li sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt bűnös­nek kimon­dott, koráb­ban bün­tet­len elő­éle­tű, közép­ko­rú férfi vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül hat év bör­tön­fo­ko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.