Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték a volt élettársát és annak gyermekét megölő férfit - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát azon férfi bün­te­tő­ügyé­ben, aki volt élet­tár­sát és annak kis­fi­át ölte meg.

Az íté­let sze­rint a vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni és elfo­gad­ni a sza­kí­tást. Folya­ma­to­san üze­ne­te­ket írt volt élet­tár­sá­nak, aki azon­ban a köze­le­dést hatá­ro­zot­tan eluta­sí­tot­ta, de abba bele­egye­zett, hogy a férfi elbú­csúz­zon tőle és a gyer­mek­től. Ennek során a sér­tett meg­erő­sí­tet­te, hogy dön­té­se vég­le­ges, új éle­tet akar kez­de­ni kis­fia édes­ap­já­val. Az elkö­ve­tő a fej­fá­jás­ra panasz­ko­dó nő fejét mint­egy 10-15 per­cig masszí­roz­ta, majd hir­te­len meg­ra­gad­ta a nya­kát és meg­foj­tot­ta, míg a szo­bá­ba bejö­vő 2 éves gyer­me­ket kettő kés­szú­rás­sal megölte.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a fér­fit minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét pedig kizárta.

Az íté­let ellen a vád­lott és a védő­je fellebbezett.

A másod­fo­kon eljá­ró Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a bíró­ság a tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­val az egye­dül helyes dön­tést hozta meg, mert a több embe­ren – akik közül az egyik kis­ko­rú volt – elkö­ve­tett ember­ölést elkö­ve­tő ter­helt­tel szem­ben a lehe­tő leg­sú­lyo­sabb bün­te­tést kell kiszabni.

A Győri Íté­lő­táb­la a tör­vény­szék íté­le­tét – a bűn­je­lek­re vonat­ko­zó egyes ren­del­ke­zé­sek kor­rek­ci­ó­ja mel­lett – hely­ben­hagy­ta, mert a kirí­vó­an súlyos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során tanú­sí­tott ember­te­len­ség és kegyet­len­ség mel­lett más bün­te­tés szóba sem kerülhet.