Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték az ukrán diplomata megölésével fenyegető bölcsészt - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi indít­ványt köve­tő­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy ukrán dip­lo­ma­ta meg­ölé­sé­vel fenyegetőzött.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2021. feb­ru­ár­já­ban emelt vádat egy böl­csész, kuta­tó fér­fi­val szem­ben. A közép­ko­rú vád­lot­tat Ukraj­na buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­gé­ről elő­adás tar­tá­sá­ra kér­ték fel az ukrán dip­lo­má­cia meg­szer­ve­zé­sé­nek 100 éves évfor­du­ló­já­ra tar­tan­dó meg­em­lé­ke­zé­sen. A férfi elő­ter­jesz­tet­te elő­adá­sá­nak ter­ve­ze­tét, azon­ban közöl­ték vele, hogy azt - a téma­vá­lasz­tá­sá­ra tekin­tet­tel - egy későb­bi nyel­vé­sze­ti kon­fe­ren­ci­án adja elő. Az elő­adás eluta­sí­tá­sa miatt a férfi 2019. feb­ru­ár 1-jén, majd 5 nap­pal később is e-mailben leve­let írt a nagy­kö­vet­ség­re, amely­ben a szak­mai meg­be­csült­sé­gét sértő igaz­ság­ta­lan­ság miatt Ukraj­na I. osz­tá­lyú tit­ká­rát, dip­lo­ma­tá­ját meg­ölés­sel fenye­get­te meg.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki nem­zet­kö­zi­leg védett sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben, akit 3 hónap - vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A dön­tés ellen az ügyész súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a férfi bűn­cse­lek­mé­nyét minő­sít­se ember­ölés bűn­tet­te elő­ké­szü­le­té­nek, és vele szem­ben fel­emelt tar­ta­mú, hosszabb pró­ba­ide­jű bün­te­tést szab­jon ki, illet­ve ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­ben, a sza­bad­ság­vesz­tést 1 évre súlyo­sí­tot­ta, a vég­re­haj­tást pedig 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/olessel-fenyegette-a-diplomatat-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye