Főoldal » Hírek » Jogerősen elutasították a védelmi perújítási indítványt az ún. bőnyi rendőrgyilkosság ügyben

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék - másod­fo­kon jog­erős - íté­le­té­vel az ún. bőnyi rend­őr­gyil­kos­ság vád­lott­ját ember­ölés bűn­tet­te és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját pedig huszon­öt évben álla­pí­tot­ta meg.

A jog­erős íté­let ellen az elítélt védő­je ter­jesz­tett elő per­újí­tá­si indít­ványt, azzal, hogy ren­del­je­nek el per­újí­tá­si nyo­mo­zást, amely kere­té­ben ren­del­jék el a sér­tett holt­tes­té­nek exhu­má­lá­sát, majd igaz­ság­ügyi orvos-, fizikus-, vegyész és fegy­ver­szak­ér­tői véle­mény beszer­zé­sét. Ezen kívül kutas­sák fel a túsz­tár­gya­ló és a ter­helt között foly­ta­tott beszél­ge­tés hang­fel­vé­te­lét.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a per­újí­tá­si indít­ványt a Győri Íté­lő­táb­lá­nak azzal az ész­re­vé­tel­lel (nyi­lat­ko­zat­tal) küld­te meg, hogy azt alap­ta­lan­nak tart­ja.

A Győri Íté­lő­táb­la az elítélt védő­je által elő­ter­jesz­tett per­újí­tá­si indít­ványt vég­zé­sé­ben eluta­sí­tot­ta, amely vég­zé­sét a Kúria hely­ben­hagy­ta.

A jog­erős vég­zés sze­rint az elítélt védő­je által elő­ter­jesz­tett per­újí­tá­si indít­vány nem meg­ala­po­zott, mert az nem tar­tal­maz új bizo­nyí­té­kot.  A védő által az indít­vány­ban hivat­ko­zot­tak az alap­el­já­rás­ban úgy első­fo­kon, mind másod­fo­kon már fel­me­rül­tek, a védő az alap­el­já­rás­ban már elő­ter­jesz­tett indít­vá­nya­it ismé­tel­te meg, ame­lyet az első- és másod­fo­kú bíró­ság a bizo­nyí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sa során indo­kol­tan vetett el. A védő az alap­ügy­ben mér­le­gelt bizo­nyí­té­kok újra­ér­té­ke­lé­sé­nek igé­nyé­vel lépett fel, azon­ban a bírói mér­le­ge­lés (táma­dá­sa) nem lehet a per­újí­tás alap­ja.