Főoldal » Hírek » Jogerősen tényleges életfogytiglanira ítélték a férfit, aki megölt két embert – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, ami­ben egy férfi élet­tár­sá­val meg­ölt egy embert. A férfi később egy másik sér­tett éle­tét is kioltotta.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a bűn­tár­sak élet­társ­ként, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak, szál­lás­he­lyük egy sal­gó­tar­já­ni híd alatt volt. 2020 őszén csat­la­ko­zott hoz­zá­juk egy másik haj­lék­ta­lan férfi, aki itta­san sze­xu­á­lis aján­la­tok­kal ost­ro­mol­ta a nőt, aki rend­sze­re­sen vissza­uta­sí­tot­ta. 2020 szep­tem­be­ré­ben a nő elpa­na­szol­ta élet­tár­sá­nak, hogy újabb aján­la­tot kapott a fér­fi­tól. Ekkor az élet­társ az itta­san a mat­ra­con fekvő sér­tet­tet több­ször meg­szúr­ta, míg a nő két­szer mell­ka­son szúr­ta. Az áldo­zat per­ce­ken belül meg­halt. A holt­tes­tet a nő elrejtette.

Az elkö­ve­tők között az élet­tár­si kap­cso­lat az eset után hama­ro­san meg­sza­kadt, a nő Német­or­szág­ba távozott.

A koráb­bi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyei miatt több­ször bün­te­tett férfi 2021. janu­ár 11-én, egy másik nővel szó­ra­ko­zott Sal­gó­tar­ján­ban, mely­nek során leré­sze­ged­tek. Ami­kor a férfi híd alat­ti szál­lás­he­lyé­hez értek, szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A férfi dühé­ben ütle­gel­te, majd kés­sel több­ször meg­szúr­ta a nőt, aki a hely­szí­nen meg­halt. A nő holt­tes­tét az idő­köz­ben a város­ban kere­sé­sé­re indult férje fedez­te fel.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a közép­ko­rú fér­fit több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A bíró­ság a nőt ember­ölés bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a volt élet­tár­sak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­té­sek eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. A hatá­ro­za­tot az ügyész mind­ket­tő­jük ese­té­ben tudo­má­sul vette.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát, a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű elutasításával.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső férfi tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta. A bíró­ság a nő bün­te­té­sét 8 évre eny­hí­tet­te az idő­mú­lás­ra, a bün­tet­len elő­éle­té­re és másod­la­gos elkö­ve­tői sze­re­pé­re tekintettel.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/kihallgatasa-soran-ismert-be-egy-korabbi-gyilkossagot-is-eletfogytiglan-varhat-ra-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye