Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Jogodban áll tudni! - A "szexting" veszélyei

Az online tér veszé­lye­it bemu­ta­tó soro­za­tunk záró részé­hez érke­zett. Min­den­na­pi inter­ak­ci­ónk szer­ves részé­vé vált a fény­ké­pek készí­té­se, kül­dé­se, köszön­he­tő­en a mobil­esz­kö­zök­nek és az inter­net alapú üze­net­kül­dő szolgáltatásoknak.

De értjük-e iga­zán azt, hogy ha elkül­dünk, kite­szünk egy képet magunk­ról, onnan­tól kezd­ve az kike­rül az irá­nyí­tá­sunk alól? Hogy amíg nagy a sze­re­lem, a szex­ting és az intim képek kül­dé­se ártal­mat­lan öröm­for­rás, de mi lesz, ha a kap­cso­lat vége nem szép?

Dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes saj­tó­szó­vi­vő­je és Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vész mind­ezek­ről beszél­get­nek a Jogod­ban áll tudni! újabb részében.