Főoldal » Az ügyészségről » Jogodban áll tudni! - Vasúti átkelő, autópálya, legyünk óvatosak!

Szo­mo­rú aktu­a­li­tá­sát adta a Jogod­ban áll tudni! újabb részé­nek a közel­múlt több, tra­gi­kus bal­ese­te, ame­lyek vas­úti átjá­rók­ban tör­tén­tek.

Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vésszel dr. Sticz Tamás, a Győri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze vett végig olyan köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ci­ó­kat, ame­lyek amel­lett, hogy veszé­lye­sek, bűn­cse­lek­mé­nyek­nek minő­sül­nek és komoly bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek­kel jár­nak.