Főoldal » Hírek » Jogosulatlanul hitelezett ismerőseinek - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki hosszú éve­kig foly­ta­tott enge­dély nél­kül pénz­köl­csön­zé­si tevé­keny­sé­get isme­rő­si körében. 

A vád­lott 2009-től kez­dő­dő­en isme­rő­se­i­nek rend­sze­re­sen adott köl­csön külön­bö­ző össze­ge­ket, melyek egy részét kamat­men­te­sen, de több­sé­gü­ket maga­sabb kamat­tal emel­ve köve­telt vissza.

Kez­det­ben kisebb, 10.000-60.000 forint körü­li össze­ge­ket hite­le­zett, volt, akik­nek kamat­men­te­sen, míg mások­nak 5.000 forint körü­li kamat­ki­kö­tés­sel. A későb­bi­ek­ben a vád­lott a mun­ka­tár­sa­i­nak már komo­lyabb, 150.000-2.500.000 forint­ra rúgó össze­ge­ket köl­csön­zött, melyek után álta­lá­ban már maga­sabb, száz­ez­res nagy­ság­ren­dű kama­tot kért. A tőke­összeg és kamat vissza­fi­ze­té­sé­nek üte­me­zé­sét is meg­ha­tá­roz­ta, oly­kor kiköt­ve azt is, hogy amennyi­ben az adós határ­idő­ben nem tud tel­je­sí­te­ni, úgy továb­bi kama­tok ter­he­lik tartozását. 

Mivel a férfi üzlet­sze­rű pénz­ügyi szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra vonat­ko­zó enge­dély hiá­nyá­ban, rend­sze­re­sen végez­te tevé­keny­sé­gét, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt emelt elle­ne vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó vagyont is koboz­za el tőle, vala­mint tilt­sa el őt a pénz­ügyi szol­gál­ta­tás vég­zé­sé­re irá­nyu­ló fog­lal­ko­zás gyakorlásától.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.