Főoldal » Hírek » Jogosulatlanul törölték a hiányzásokat - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal ellen, akik a taná­ri E-Kréta rend­szer­be jogo­su­lat­la­nul belép­ve hiány­zá­so­kat töröltek. 

A két fia­tal egy bara­nyai szak­kö­zép­is­ko­la tanu­ló­ja volt, az isko­la egyik taná­ra pedig admi­niszt­rá­to­ri szin­tű hoz­zá­fé­ré­si jogo­sult­ság­gal ren­del­ke­zett a taná­ri E-Kréta felülethez.

2023. janu­ár­já­ban a tanár az E-Kréta felü­le­ten beje­lent­kez­ve maradt, így az egyik diák meg­sze­rez­te a peda­gó­gus fel­hasz­ná­ló­ne­vét és jel­sza­vát. Később tudo­mást szer­zett arról, hogy az egyik barát­ja, aki szin­tén az isko­la tanu­ló­ja volt, több iga­zo­lat­lan órá­val ren­del­ke­zik, ezért elha­tá­roz­ták, hogy a jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett fel­hasz­ná­ló név­vel és jel­szó­val a Kréta rend­szer­be belép­nek, és az iga­zo­lat­lan hiány­zá­so­kat felül­ír­ják, azo­kat törlik.

2023. feb­ru­ár és már­ci­us hónap­ban a két vád­lott tíz alka­lom­mal össze­sen 42 órá­nyi mulasz­tást törölt.

A két fia­tal az infor­má­ci­ós rend­szer­ben lévő ada­to­kat jogo­su­lat­la­nul töröl­te, így meg­va­ló­sí­tot­ták az infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­tét. Az ügyész­ség mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás­ra tett indítványt.