Főoldal » Hírek » Jogsi nélkül ittasan karambolozott - vádemelés Fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban, eltil­tás alatt vezet­te egy isme­rő­se autó­ját, és oko­zott balesetet.

A vád­lot­tat 2021 feb­ru­ár­já­ban egy isme­rő­se meg­lá­to­gat­ta, aki a férfi házá­hoz az autó­já­val érke­zett. Az éjsza­ka mind­ket­ten jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak, majd a ven­dég lefe­küdt aludni.

A vád­lott ezután az ő tudta nél­kül elvet­te a jármű indí­tó­kul­csát, majd a kör­nyé­ken autó­káz­ni kez­dett. Ennek során az egyik szom­szé­dos falu­ban meg­lát­ta az isme­rő­sét, aki­nek fel­aján­lot­ta, hogy elvi­szi egy körre.

Az útjuk során az egyik falu­ba érve egy kanyar­ban a vád­lott elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, majd az útról lesod­ró­dott, egy köz­úti jel­ző­táb­lát kidönt­ve a mel­let­te talál­ha­tó ját­szó­tér kerí­té­sét átsza­kí­tot­ta, majd egy fának csapódott.

A bal­eset során a gép­ko­csi utasa több­szö­rös törést szen­ve­dett el, mely sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­sek voltak.

A férfi veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, ugyan­is koráb­ban a bíró­ság ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltotta.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés, vala­mint a jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Amennyi­ben a vád­lott 2021 máju­sát köve­tő­en vezet­te volna az autót eltil­tás hatá­lya alatt, úgy jog­sza­bály­vál­to­zás miatt továb­bi bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott volna meg.