Főoldal » Hírek » Jogtalanul használt autóval menekült a rendőrök elől a férfi – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség hat bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 29 éves, letar­tóz­ta­tott, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szemben.

A fér­fit koráb­ban cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt ítél­ték fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásra.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi tavaly nyá­ron ki akart békül­ni barát­nő­jé­vel, aki ezt nem akar­ta, ezért az utcán össze­vesz­tek. A férfi ezért kést vett elő, fenye­get­ni kezd­te a nőt, aki emi­att inkább beült egy autó­ba. A férfi ekkor mér­gé­ben az autó szél­vé­dő­jé­nek dobta a kést, majd végig­kar­col­ta az autó olda­lát, ezt köve­tő­en pedig meg­rug­dos­ta az autót jobb olda­li két ajta­ját, ami­től azok behor­pad­tak. Az autó­ban 260.360 forint kár keletkezett.

Fél évvel később a férfi és barát­nő­je bán­tal­maz­tak egy fér­fit az utcán azért, mert a sér­tett elhagy­ta a hölgy lányát. A férfi egy más­fél méter hosszú vas­cső­vel ütöt­te a sér­tet­tet, a nő pedig bele­rú­gott és leköp­te őt. A sér­tett­nek könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

A férfi egy hónap múlva bérbe vett egy autót, a jár­mű­vet azon­ban határ­idő­re nem vitte vissza, azt tovább hasz­nál­ta, míg az autót a sér­tett keres­ni kezd­te. A jár­mű­vel a férfi idén már­ci­us­ban Győr­ben veszé­lyes köz­le­ke­dé­si manő­ve­re­ket haj­tott végre, hogy az őt iga­zol­tat­ni szán­dé­ko­zó rend­őrök elől mene­kül­jön. Ennek során két másik jár­mű­vel kap­cso­lat­ban is köz­vet­len veszély­hely­ze­tet teremtett.

Az autót aznap a tulaj­do­no­sa a rend­őrök­től sérült álla­pot­ban visszakapta.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ron­gá­lás vét­sé­ge, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vele szem­ben négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Barát­nő­jé­vel szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te a vád.

Az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A köz­úti veszé­lyez­te­tést tér­fi­gye­lő kame­ra­rend­szer rögzítette.