Főoldal » Hírek » Jószándékot színleltek, pedig csak kifosztani akarták a szomszédot - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 77 éves Nagy­atád kör­nyé­ki fér­fi­val és 47 éves, koráb­ban erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként elítélt tár­sá­val szem­ben, akik több száz­ezer forin­tot zsák­má­nyol­tak a szom­széd­ban lakó idős nőtől.

A rab­lás miatt kisza­bott fegy­ház­bün­te­té­sé­ből az elkö­ve­tés előtt néhány hónap­pal sza­ba­dult férfi 2020 ápri­li­sá­ban meg­is­mer­ke­dett az idős, falu­ban élő vád­lot­tal, aki­nek elő­ad­ta, hogy vidék­re akar köl­töz­ni, ezért a férfi néhány napra befo­gad­ta, hogy a kör­nyé­ken házat keres­sen magának.

Később azon­ban kide­rült, hogy a fia­ta­labb vád­lott­nak nincs pénze, ezért 2020 máju­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy kifoszt­ják a szom­széd­ban lakó idős asszonyt. Ennek során közö­sen fel­ke­res­ték sér­tet­tet, beszél­get­ni kezd­tek vele, majd ami­kor kide­rült, hogy az asszony­nak elrom­lott a kávé­fő­ző­je, az idő­seb­bik vád­lott még a saját, hasz­ná­la­ton kívü­li „kotyo­gó­sát” is oda­ad­ta neki. A kávé­fő­zőt az asszony ki akart fizet­ni, és ekkor fedte fel a vád­lot­tak előtt, hogy hol tart­ja az értékeit.

A vád­lot­tak pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben az esti órák­ban vissza­tér­tek: az idő­seb­bik vád­lott gyógy­szert kért az asszony­tól, ezidő alatt társa belo­pó­zott a házba és elbújt, majd ami­kor az asszony tévé­né­zés köz­ben elaludt, a koráb­ban kifi­gyelt rej­tek­hely­ről ész­re­vét­le­nül magá­hoz vette a sér­tett több száz­ezer forint­nyi kész­pén­zét. A vád­lot­tak ezután meg­osz­toz­tak a zsák­má­nyon, majd a fia­ta­labb vád­lott távo­zott is a faluból.

A nagy­atá­di nyo­mo­zók azon­ban gyor­san fel­de­rí­tet­ték az elkö­ve­tő­ket, a fia­ta­labb vád­lott ráadá­sul egy Buda­pest kör­nyé­ki rab­lás miatt idő­köz­ben ismé­tel­ten letar­tóz­ta­tás­ba került. A rend­őrök gyors intéz­ke­dé­sé­nek ered­mé­nye­ként az idős vád­lot­tól az eltu­laj­do­ní­tott pénz egy része is megkerült.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az idő­sebb, bün­tet­len elő­éle­tű és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön, míg több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő tár­sá­val szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A nyom­ku­ta­tás­ról készült fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.