Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Június 1-től - védettségi igazolással visszaéléshez kapcsolódó változás

Védett­sé­gi iga­zo­lás­sal vissza­élés egyes for­mái a veszély­hely­zet alatt bűn­cse­lek­mény­nek szá­mí­tot­tak. Így töb­bek között a védett­sé­gi iga­zol­vány hami­sí­tá­sa, hamis iga­zol­vány hasz­ná­la­ta, vagy a védett­sé­get iga­zo­ló app­li­ká­ci­ó­ba jogo­su­lat­la­nul adat bevi­te­le, megváltoztatása.

A veszély­hely­zet meg­szű­né­se után eze­ket a cse­lek­mé­nye­ket, amennyi­ben azo­kat a veszély­hely­zet alatt követ­ték el, tovább­ra is az elkö­ve­tés­kor hatá­lyos sza­bá­lyok alap­ján, tehát bűn­cse­lek­mény­ként kell elbírálni.