Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Június 10 - az Ügyészség Napja

Éppen 150 évvel ezelőtt, 1871. júni­us 10-én hir­det­ték ki az Ország­gyű­lés­ben a magyar kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló tör­vényt, amely a Kiegye­zés után az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gé­nek egyik zálo­gá­vá vált. Har­minc évvel ezelőtt, az akkor hiva­tal­ban lévő leg­főbb ügyész, Györ­gyi Kál­mán kez­de­mé­nyez­te, hogy júni­us 10-e legyen a magyar ügyész­ség napja. Hagyo­mány­te­rem­tő szán­dé­ka sike­res­nek bizo­nyult, hiszen azóta is ezen a napon fejez­zük ki tisz­te­le­tün­ket a tör­vé­nye­ket és az igaz­sá­got szol­gá­ló ügyé­szek, ügyész­sé­gi mun­ka­tár­sak előtt, és emlé­ke­zünk a szer­ve­zet kiemel­ke­dő alakjaira.

Az idei ügyész­sé­gi nap külön­le­ges, hiszen a modern, egy­sé­ges, cent­rá­li­san fel­épí­tett, bíró­ság­tól füg­get­len kirá­lyi ügyész­ség ala­pí­tá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját is ünne­pel­jük. Ebből az alka­lom­ból a leg­főbb ügyész díja­zás­ban része­sí­tet­te a kima­gas­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tó kollégákat.

Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök részt vesz az évfor­du­ló alkal­má­ból meg­ren­de­zés­re kerü­lő nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án, Kövér Lász­ló az Ország­gyű­lés elnö­ke vide­ó­üze­net­ben köszön­töt­te az ügyész­ség mun­ka­tár­sa­it, a Magyar Nem­ze­ti Bank pedig érmét bocsá­tott ki az 1871. XXXIII. tör­vény­cikk kihir­de­té­sé­nek emlékére.

Polt Péter leg­főbb ügyész vide­ó­üze­net­ben köszön­töt­te mun­ka­tár­sa­it, meg­em­lé­ke­zett az ügyész­ség tör­té­ne­té­nek leg­ki­vá­lóbb sze­mé­lyi­sé­ge­i­ről és köszön­tet mon­dott kol­lé­gá­i­nak az elmúlt más­fél évben, a jár­vány ide­jén tanú­sí­tott pél­da­mu­ta­tó mun­ká­ju­kért. „Büsz­kék lehe­tünk elő­de­ink­re, de büsz­ke­ség­gel tölt­het el a 21. szá­zad Magyar­or­szá­ga ügyész­sé­gé­nek tel­je­sít­mé­nye is, amely hoz­zá­já­rul a modern magyar jog­ál­lam biz­ton­sá­gos műkö­dé­sé­hez” – zárta beszé­dét Polt Péter.