Főoldal » Hírek » Jurtába is betört a sorozatbetörő – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint koráb­bi, fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se­i­nek elren­de­lé­sét is indít­vá­nyoz­za egy 47 éves soro­zat­be­tö­rő fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. és 2023. szep­tem­be­re között, egy év alatt, 13 budai – II. kerü­le­ti – és Buda kör­nyé­ki hely­re, főleg csa­lá­di házak­ba, de még egy ker­té­szet­be és egy jur­tá­ba is betört.

A férfi nem válo­ga­tott sem a beju­tá­si mód­sze­rek­ben, sem a zsák­mányt ille­tő­en. Ha tudott, besur­rant a tel­kek­re, de volt, hogy kife­szí­tet­te vagy átvág­ta a kerí­tést, majd a terasz­aj­tó­kat fel­fe­szít­ve, vagy az abla­ko­kat betör­ve jutott be az ingat­la­nok­ba. A ker­té­szet­ből a kazánt meg­ron­gál­va réz­csö­ve­ket, más helyek­ről kész­pénzt, éksze­re­ket lopott, de volt, hogy női kabá­tot, vala­mint csip­ke terí­tőt vitt magá­val. A jur­tá­ból 4 mil­lió forint érté­kű hang­tá­la­kat kísé­relt meg elvin­ni, végül azon­ban azok nél­kül távozott.

Az ügy 14 sér­tett­jé­nek az elkö­ve­tő össze­sen több mint 5 és fél mil­lió forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok­kal és lopá­si kísér­le­tek­kel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy az elkö­ve­tő meg­kö­ze­lí­ti az egyik csa­lá­di ház tera­szát, majd – miu­tán annak ajta­ját fel­fe­szí­tet­te és pénzt, vala­mint éksze­re­ket is lopott – a zsák­mánnyal elmenekül.

A képe­ket a rend­őr­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készítette.