Főoldal » Hírek » Jutaléknak álcázott milliókból vagyonosodó cégvezetőkkel szembeni vádemelés - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt négy sze­méllyel szem­ben, akik több éven keresz­tül szín­lelt gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­val okoz­tak több tíz­mil­lió forin­tos vagyo­ni hát­rányt egyes gaz­dál­ko­dó szervezeteknek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy első­ren­dű vád­lott­ja két – azo­nos szék­he­lyű – gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je­ként 2009 és 2015 között előny­te­len fel­té­te­le­ket fogad­ta­tott el egyes üzle­ti part­ne­re­i­vel, aki­ket azzal fenye­ge­tett, hogy meg­sza­kít­ja velük az egyéb­ként gyü­möl­csö­ző gaz­da­sá­gi kap­cso­la­to­kat, ha nem haj­lan­dók részé­re 10%-os fel­ár­ral érté­ke­sí­te­ni a ter­mé­ke­i­ket. A fel­árat az ügy­ve­ze­tő magá­nak kíván­ta meg­tar­ta­ni, ami­nek érde­ké­ben szín­lelt ügy­nö­ki meg­bí­zá­si szer­ző­dé­se­ket köt­te­tett 89 éves édes­ap­ja, vala­mint továb­bi vád­lott tár­sai, a part­ner gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tői között, melyek­kel azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, mint­ha az idős apa köz­ve­tí­tet­te volna az ügy­le­te­ket a cégek között. Ezen szín­lelt szer­ző­dé­sek, vala­mint az ezek­hez kap­cso­ló­dó, és az évek során folya­ma­to­sa leköny­velt hamis szám­lák és bizony­la­tok révén az első­ren­dű vád­lott össze­sen 63.292.038 Ft össze­gű vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álta­la veze­tett gaz­da­sá­gi társaságoknak.

A beszál­lí­tók olda­lá­ról a har­mad és negyed­ren­dű vád­lot­tak utal­tak át a szín­lelt szer­ző­dé­sek alap­ján össze­sen 47.606.981 Ft-ot az apa, vagy­is a másod­ren­dű vád­lott részé­re, aki a szám­lá­já­ra  érke­zett befi­ze­té­se­ket rend­sze­re­sen és azon­nal fel­vet­te, majd kész­pénz­ben átad­ta a fiá­nak. Az első­ren­dű vád­lott ebből továb­bi üzlet­ré­sze­ket vásá­rolt az álta­la veze­tett egyik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ban, miál­tal ott a koráb­bi 510.000 Ft-os üzlet­ré­szé­nek érté­ke 49.130.000 Ft-ra emel­ke­dett. A nyo­mo­zás során a törzs­be­tét­nek ezt a részét zár alá vette a bíróság.

A Heves Megyei Főügyész­ség az első és a másod­ren­dű vád­lot­ta­kat önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által, köte­les­ség­sze­gés­sel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett mind a négy elkö­ve­tő­vel szem­ben vádat emelt bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­te, pénz­mo­sás bűn­tet­te, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt is.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bűn­szö­vet­ség veze­tő­jé­vel szem­ben a bűnös­sé­ge beis­me­ré­se ese­tén 4 év sza­bad­ság­vesz­tést és 5.000.000 Ft pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint alkal­maz­zon vagyon­el­kob­zást a zár alá vett vagyon ere­jé­ig. A többi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.