Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kábeldarabbal és vascsővel követeltek több pénzt az elkövetők - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val, apá­val és fiá­val szem­ben, akik gép­jár­mű adás­vé­tel kap­csán - a kial­ku­dott vétel­áron felül - önbí­rás­ko­dás­sal pró­bál­tak újabb összeg­hez hozzájutni.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly októ­ber­ben Győr­ben az idő­sebb férfi érté­ke­sí­tett egy autót a sér­tett részé­re 100.000 forin­tért. A sér­tett a vétel­ár­ból 45.000 forin­tot még aznap kifi­ze­tett, majd 4 nap múlva újabb 80.000 forin­tot adott át az idő­sebb fér­fi­nak. Az összeg az átíra­tá­si költ­sé­gek­re figye­lem­mel emel­ke­dett meg. Ekkor az idő­sebb férfi és a sér­tett abban álla­po­dott meg, hogy a férfi más­nap viszi el a sér­tett­nek a kitöl­tött adás­vé­te­li szerződést.

Más­nap az idő­sebb férfi való­ban meg­je­lent a sér­tett­nél, azon­ban adás­vé­te­li szer­ző­dést nem hozott, ugyan­ak­kor újabb össze­get kez­dett köve­tel­ni tőle. Ekkor han­gos szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, melyen fel­in­dul­va az elkö­ve­tő elhaj­tott a hely­szín­ről azzal, hogy „mind­járt jövök”. Néhány perc eltel­té­vel a férfi a fiá­val és három másik sze­méllyel tért vissza a hely­szín­re. Az idő­sebb férfi és fia egy kábel­da­rab­bal és egy vas­cső­vel támad­tak a sér­tett­re, őt test­szer­te több­ször meg­ütöt­ték, vala­mint köve­te­lé­se­ket fogal­maz­tak meg felé­je. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A bán­tal­ma­zás­nak az utcá­ra érke­ző, ille­tő­leg az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek vetet­tek véget.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű apát és fiát önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel hét évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se az aláb­bi, biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fel­vé­te­len tekint­he­tő meg: