Főoldal » Hírek » Kábítószer használat után hajtott be a rendőrségre – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás­sal és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel is meg­vá­dolt egy fér­fit, aki amfe­ta­min fogyasz­tá­sát köve­tő­en autó­ba ült, és elment a rendőrségre.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 40-es éve­i­ben járó férfi 2021 őszén ide­ges volt egy vide­ó­meg­osz­tón látott fel­vé­tel miatt, ezért amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert fogyasz­tott, majd a videó hite­les­sé­gé­nek fel­tá­rá­sa cél­já­ból, taná­csért, a rend­őr­ség­re ment.

A férfi a rend­őr­ka­pi­tány­ság­hoz érve elő­ször kiszállt az autó­já­ból, majd vissza­ült oda, végül bepar­kolt az épü­let udva­rá­ra. Mikor rend­őrök lép­tek oda hozzá, akkor a férfi zavart­tá és agresszív­vá vált velük szem­ben, ezért vér- és vize­let­min­ta vétel­re előállították.

A kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val kap­cso­lat­ban az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben elő­ször fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről dön­tött annak érde­ké­ben, hogy a férfi leg­alább hat hónap idő­tar­tam­ban kábí­tó­szer hasz­ná­lat­tal kap­cso­la­tos keze­lé­sen vegyen részt. Tekint­ve, hogy ezen köte­le­zett­sé­gé­nek a férfi nem tett ele­get, az ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés mel­lett, kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt is vád­ira­tot nyúj­tott be vele szemben.

A fér­fit így a bíró­ság mind­két bűn­cse­lek­mény miatt elma­rasz­tal­ta, és vele szem­ben 200.000 forint pénz­bün­te­tést, egy év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, vala­mint 200 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki.