Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Kábítószer hatása alatt fenyegette hitelezőjét a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018 tava­szán köve­te­lé­sé­nek gáz-riasztó pisz­tollyal és kés­sel is nyo­ma­té­kot adva arra akar­ta hite­le­ző­jét kény­sze­rí­te­ni, hogy adjon oda neki egy arany­órát és egy tévékészüléket.

A vád­irat sze­rint a férfi még 2018 feb­ru­ár­já­ban 100 000 forin­tot kért köl­csön a sér­tet­től, biz­to­sí­té­kul pedig egy arany­órát adott át neki. A vád­lott azon­ban rövi­de­sen újra szo­rult hely­zet­be került, ami­kor is a tele­ví­zi­ó­ját 50 000 forin­tért elad­ta a sértettnek.

A férfi néhány nap múlva – bár tar­to­zá­sát nem ren­dez­te és a tévé vétel­árát is meg­kap­ta – már a haj­na­li órák­tól több fenye­ge­tő üze­ne­tet kül­dött a sér­tett tele­fon­já­ra, hogy az órát és a készü­lé­ket is adja vissza. A sér­tett az éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irá­nyu­ló, válo­ga­tott szi­dal­ma­kat tar­tal­ma­zó fenye­ge­té­sek miatt úgy hatá­ro­zott, hogy sze­mé­lye­sen ren­de­zi a hely­ze­tet, ezért még aznap dél­után az egyik Tapol­ca kör­nyé­ki falu­ban élő vád­lott lakó­he­lyé­re ment. A vád­lott azon­ban a sér­tett hívá­sá­ra nem jött ki a ház­ból, aki ezért gép­ko­csi­já­val elhajtott.

Az elkö­ve­tő rövid­del ezután üze­ne­tet kül­dött és vissza­hív­ta a sér­tet­tet, aki ennek ele­get is tett, ám az utcá­ba kanya­rod­va ész­lel­te, hogy a vád­lott az út köze­pén, jobb kezé­ben egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal, bal kezé­ben pedig egy kés­sel állva azt kia­bál­ja, hogy megöli.

A sér­tett, miu­tán gép­ko­csi­já­val nem tudta elke­rül­ni, meg­állt a férfi előtt, aki ekkor a jármű jobb olda­lá­hoz ment, és gáz-riasztó fegy­ve­rét a lehú­zott abla­kon keresz­tül köz­vet­le­nül a sér­tett­re fogva, azzal fenye­get­te, hogy meg­öli, ha az érték­tár­gya­it nem adja vissza. A sér­tett pró­bál­ta csi­tí­ta­ni a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló és zavar­tan visel­ke­dő vád­lot­tat, majd ami­kor az pisz­to­lyát az abla­kon kívül­re húzta, gázt adott és gyor­san elhaj­tott a helyszínről.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben ítél­ke­ző Tapol­cai Járásbíróságnak.