Főoldal » Hírek » Kábítószer kereskedés miatt továbbra is letartóztatásban egy volt rendőr – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság egyet­ér­tett a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­val, és meg­hosszab­bí­tot­ta a volt buda­pes­ti rend­őr letar­tóz­ta­tá­sát. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben részt vevő civil sze­mé­lyek más eljá­rás­ban szin­tén letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben 2024. ápri­lis 5-én a nyo­mo­zó ügyész­ség és a Heves vár­me­gyei rend­őrök kábí­tó­szer keres­ke­de­lem miatt közös bűn­ügyi akci­ót haj­tot­tak végre. A rend­őrök hat fér­fit vet­tek őri­zet­be, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki őket. A heve­si rend­őrök a civil elkö­ve­tők laká­sá­ban kábí­tó­szer­gya­nús tab­let­tá­kat, zöld növé­nyi szár­ma­zé­kot, fehér port, illet­ve a ter­jesz­tés­hez szük­sé­ges cso­ma­go­ló­pa­pírt és mér­le­ge­ket talál­tak, majd kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a bíró­ság elrendelt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a bűn­ügyi akci­ó­val egy­ide­jű­leg egy rend­őr­rel szem­ben intéz­ke­dett. Elfo­gá­sát köve­tő­en az ügyész­ség elren­del­te őri­zet­be véte­lét, majd az egyen­ru­hás moto­zá­sá­ra, és a hasz­ná­la­tá­ban álló ingat­la­no­kat, illet­ve gép­jár­mű­ve­ket érin­tő­en kuta­tás­ra került sor. Ekkor kábí­tó­szer­gya­nús anya­got, vala­mint kábí­tó­szer fogyasz­tás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket fog­lalt le az ügyészség.

A bűn­szö­vet­ség­ben keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem,- és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel meg­gya­nú­sí­tott rend­őr nem tett vallomást.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyen­ru­hás 2023-ban abban álla­po­dott meg több heves vár­me­gyei fér­fi­val, hogy rend­sze­re­sen, anya­gi haszon­szer­zés végett kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat vásá­rol­nak és adnak el, ille­tő­leg egy­más felé til­tott sze­re­ket vásá­rol­ni szán­dé­ko­zó sze­mé­lyek meg­ren­de­lé­sét köz­ve­tí­tik. Olyan eset is elő­for­dult, hogy az ille­gá­lis sze­rek beszer­zé­sé­ről a rend­őr a szol­gá­la­ta során egyeztetett.

A gya­nú­sí­tott szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya idő­köz­ben megszűnt.

A volt rend­őr ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2024. ápri­lis 7-én egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te, amely kény­szer­in­téz­ke­dést az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság újabb vég­zé­sé­vel 2024. augusz­tus 7. nap­já­ig hosszab­bí­tott meg.

A rend­őr­ség által fotók­kal kiadott köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bunszovetsegben-arultak-a-drogot-1#4

A videó az elfo­gás­ról és a kuta­tás­ról készült.