Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedő élettársakkal szemben emeltek vádat – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­de­rí­té­se alap­ján indult ügy­ben, a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik élet­tár­sak­ként, 2018. évtől kezd­ve kábí­tó­sze­re­ket érté­ke­sí­tet­tek Buda­pest terü­le­tén, amely­nek során a férfi a dro­got több eset­ben a mun­ka­he­lyé­nél, egy fővá­ro­si egész­ség­ügyi intéz­mény­nél adta át a vevőinek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2018. évtől kezd­ve a meg­él­he­té­sü­ket rész­ben kábí­tó­sze­rek - köz­tük kan­na­bisz, amfe­ta­min, exta­sy - érté­ke­sí­té­sé­ből fedez­ték. Emel­lett ők maguk is fogyasz­tot­tak kábítószereket.

A vád­lot­tak a drog­ügy­le­tek inté­zé­se során egy­más­sal, illet­ve a vevő­ik­kel tele­fo­non, illet­ve üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül, kódolt nyel­ven egyez­tet­tek. A vád­lot­tak a meg­ren­delt sze­re­ket jel­lem­ző­en a XI. kerü­le­ti laká­suk köze­lé­ben adták át a vevő­ik­nek, de több­ször elő­for­dult az is, hogy a vád­lott férfi a mun­ka­he­lyé­nél, az egyik buda­pes­ti kór­ház kör­nyé­kén talál­ko­zott a vásár­lók­kal, és ilyen­kor vagy a kór­ház öltö­ző­jé­ben, vagy a külső par­ko­ló­já­ban tör­tént az átadás. Megint más ese­tek­ben, az ügy­le­tet a nő bonyo­lí­tot­ta egy buda­pes­ti dohány­bolt­nál, ahol dolgozott.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2022. júli­us 28-án mind­két vád­lot­tat a mun­ka­he­lyé­nél fog­ták el, amely­nek során mind­ket­tő­jük­nél talál­tak kábí­tó­szert. A vád­lot­tak által bérelt lakás­ban pedig a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­hez, illet­ve fogyasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is lefog­lal­tak a nyomozók.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az élet­tár­sa­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/80-adag-speed-105-adag-kannabisz-es-15-adag-mdma

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­vé­te­lén a férfi elfo­gá­sa látható.