Főoldal » Hírek » Kábítószerből akartak megélni – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség három férfi és két nő ellen nyúj­tott be vád­ira­tot kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt. 

A vád­irat sze­rint egy házas­pár 2022 ele­jén köl­tö­zött a Sik­lós kör­nyé­ki tele­pü­lés­re, és elha­tá­roz­ták, hogy kábí­tó hatá­sú anya­gok érté­ke­sí­té­sé­vel terem­te­nek maguk­nak sta­bil meg­él­he­tést. Nem sok­kal koráb­ban ismer­ték meg azt a fér­fit, aki 2021 végén kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got érté­ke­sí­tett, tőle sze­rez­te be a férj a kábí­tó­szert és az új pszi­cho­ak­tív anya­got, amit 2002. janu­ár és ápri­lis között tovább értékesített.

Az új pszi­cho­ak­tív anyag érté­ke­sí­té­sé­ben részt vett fele­sé­ge is, majd abba bevon­ták azt a fér­fit, aki 2022 janu­ár­já­ban köl­tö­zött hoz­zá­juk, továb­bá a fele­ség édes­any­ját. Utób­bi laká­sá­ban másod­la­gos rak­tárt üze­mel­tet­ve ott új pszi­cho­ak­tív anya­got tárol­tak, és ha ők kifogy­tak az anya­gok­ból, a fele­ség édes­any­já­hoz küld­ték a vevőket.

A házas­pár, a náluk élő férfi és az édes­any­ja szer­ve­zet­ten, bűn­szö­vet­ség­ben keres­ke­dett az új pszi­cho­ak­tív anyaggal.

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a fér­jet, és a kábí­tó­szert eladó fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, a nőt, a náluk élő fér­fit, és az édes­anyát új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.