Főoldal » Archív » Kábítószerkereskedőn és futárain ütöttek rajta a nyomozó ügyészek – Fotóval és videóval

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­me miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely­ben több elfo­gást is vég­re­haj­tott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 49 éves Sier­ra Leone-i férfi huza­mo­sabb időn keresz­tül rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert hozott be Magyar­or­szág­ra, úgy­ne­ve­zett futá­rok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel azért, hogy azt érté­ke­sít­se.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Nem­zet­kö­zi Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tály Kábí­tó­szer Bűnö­zés Elle­ni Osz­tály fel­de­rí­té­se alap­ján a kábí­tó­szer­csem­pé­szés lelep­le­ző­dött, és nyo­mo­zás indult jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei 2019 szep­tem­be­ré­ben és októ­be­ré­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda rend­őre­i­nek hat­ha­tós segít­sé­ge mel­lett akci­ót haj­tot­tak végre, amely­nek kere­té­ben a Sier­ra Leone-i fér­fin túl elfog­tak egy 54 éves román nőt, és egy 44 éves nigé­ri­ai fér­fit, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint futár­ként jár­tak el, egyi­kük Amsz­ter­dam­ból nem­zet­kö­zi busz­já­ra­ton is hozott koka­int Magyar­or­szág­ra.

A nyo­mo­zás­ban eddig három gya­nú­sí­tott van, a két fér­fit az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ta, a nőt bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­te a bíró­ság.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.