Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kábítószerrel kereskedtek - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy tamá­si házas­pár és egy buda­pes­ti férfi ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 66 éves férfi 2018 már­ci­u­sa és 2021 novem­be­re közöt­ti idő­szak­ban rend­sze­re­sen szer­zett be kábí­tó­szert a 39 éves buda­pes­ti fér­fi­től. A meg­vá­sá­rolt, több­fé­le kábí­tó­szert ezután Tamá­si­ban és kör­nyé­kén élő fia­ta­lok­nak érté­ke­sí­tet­te, köz­tük egy kis­ko­rú sze­mély­nek is. A kábí­tó­szer beszer­zé­sé­ben, illet­ve a fogyasz­tók kiszol­gá­lá­sá­ban a férfi 58 éves fele­sé­ge is részt vett. Ezen túl­me­nő­en mind­hár­man rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak is kábítószert.

A házas­pár férfi tagja leg­utóbb tavaly novem­ber végén szál­lí­tott kábí­tó­szert gép­ko­csi­já­val Buda­pest­ről Tamá­si­ba, ami­kor a nyo­mo­zók elfog­ták. A vád­irat sze­rint a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló férfi bódult álla­pot­ban vezet­te járművét.

A főügyész­ség a házas­pár férfi tag­ját jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel, a buda­pes­ti fér­fit ugyan­csak minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, a nőt pedig kábí­tó­szer kereskedelem-bűntettének alap­ese­té­vel vádolja.

A leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény, a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te öt évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Tör­vény­szék­nél azzal, hogy a tör­vény­szék ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást is, vala­mint az idő­sebb fér­fit tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.