Főoldal » Hírek » Kábítószert akart rabolni két fiatalkorú – fotóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, akik egy kábí­tó­szer­dí­lert akar­tak kirabolni.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két fia­tal­ko­rú barát elha­tá­roz­ta, hogy ingyen sze­rez kábí­tó­szert. A ter­vük sze­rint fel­ve­szik a kap­cso­la­tot egy kábí­tó­szer­dí­ler­rel, és sze­mé­lyes talál­ko­zót beszél­nek meg vásár­lás cél­já­ból. Ezután koráb­ban egy isme­rő­sük által talált lég­pisz­tollyal ráijesz­te­nek a díler­re és fize­tés nél­kül szer­zik meg az anyagot.

Ennek érde­ké­ben 2023 augusz­tus 10-én, este, Buda­ka­lász­ra beszél­tek meg egy talál­ko­zót egy cse­ve­gő­al­kal­ma­zá­son keresz­tül a kivá­lasz­tott keres­ke­dő­vel. Maguk­hoz vet­ték a fegy­vert és elutaz­tak a hely­szín­re, ahová a díler egy tár­sá­val érke­zett. Miu­tán elő­ke­rül egy zacs­kó, benne 40 darab exta­sy tab­let­tá­val az egyik elkö­ve­tő fel­húz­ta a póló­ját és lát­ha­tó­vá tette a nad­rág­ja derék­ré­szé­be rej­tett fegy­vert. A két vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a dílert, hogy pakol­jon ki min­dent ami nála van. Ekkor egy a hely­szín köze­lé­ben kutyát sétál­ta­tó sze­mély meg­za­var­ta az elkö­ve­tő­ket és a kira­bol­ni szán­dé­kolt fiúk elsé­tál­tak. Azon­ban a lebu­kás veszé­lyé­nek elmúl­tá­val a két elkö­ve­tő utá­nuk indult és a fegy­vert elő­vé­ve újra meg­pró­bál­ták meg­sze­rez­ni az anya­got. A kutya­sé­tál­ta­tó sze­mély újfent felé­jük köze­lí­tett és ismét meg­za­var­ta a vádlottakat.

A meg­tá­ma­dott két sze­mély egé­szen a közel­ben lévő ben­zin­kút mel­let­ti busz­meg­ál­ló­ig jutott, ami­kor az elkö­ve­tők újfent utol­ér­ték őket. Ekkor az egyik vád­lott azzal állt elő, hogy ha nem adják át a kábí­tó­szert rájuk hívja a rend­őr­sé­get. Mivel ezek után sem volt haj­lan­dó a díler átad­ni a kábí­tó­szert a vád­lott való­ban fel­hív­ta a rend­őr­sé­get azzal, hogy két embert tart vissza, akik­nél kábí­tó­szer van.

A hívás után közöl­te, hogy ha kidob­ják a kuká­ba az anya­got akkor ha kijön­nek a rend­őrök közli majd, hogy téves volt a riasz­tás. Mivel erre a díler nem volt haj­lan­dó és fel akart száll­ni tár­sá­val az idő­köz­ben meg­ér­ke­ző autó­busz­ra, az egyik vád­lott meg­aka­dá­lyoz­ta a díler távo­zá­sát és a két vád­lott együtt való­ban vissza­tar­tot­ta őt a rend­őrök kiérkezéséig.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség mind­két elkö­ve­tő ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

Kábítószer-kereskedő és társa ellen külön eljá­rás folyik.

A képen az elkö­ve­tés­hez hasz­nált lég­fegy­ver látható.

az elkövetéshez használt légfegyver