Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Kamera előtt rongálta meg a dohányboltot - videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban – kame­ra előtt – meg­ron­gált egy dohányboltot.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi tavaly nyá­ron letép­te egy győri dohány­bolt kira­ka­tá­nak mat­ri­cá­it, az üzlet füg­gö­nyét, pony­vá­ját, a szer­ke­ze­ten elhe­lye­zett fémcsíkot.

A kon­té­ner­épü­let­ben 305.241 forint kár kelet­ke­zett, mely nem térült meg.

Az elkö­ve­tő bio­ló­gi­ai min­tá­i­ban kábí­tó­szer bom­lás­ter­mé­kek vol­tak kimutathatók.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge, ron­gá­lás vét­sé­ge és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra és a férfi elő­éle­té­re tekin­tet­tel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­té­sig terjed.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A ron­gá­lást biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.