Főoldal » Hírek » Kamerafelvételek segítségével azonosították a tolvajt - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­tő­esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé egy több­szö­rös vissza­esőt. A férfi egy kapos­vá­ri szó­ra­ko­zó hely­ről emelt el egy háti­zsá­kot, majd a lopott bank­kár­tyá­val fize­tett egy üzletben.

A 33 éves, lak­cím nél­kü­li férfi 2021 augusz­tu­sá­ban, a haj­na­li órák­ban Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban egy ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­ség­ben tar­tóz­ko­dott, ahol a szin­tén ott szó­ra­ko­zó sér­tett pár perc­re őri­zet­le­nül hagy­ta táskáját.

A ter­helt ész­re­vet­te a háti­zsá­kot, illet­ve azt is, hogy nincs a köze­lé­ben senki, ezért a fel­tű­nést kerül­ve a tás­ká­hoz ment, magá­ra akasz­tot­ta, majd távo­zott a szórakozóhelyről.

A férfi a lopott dol­gok közül csak a tás­kát és a sér­tett bank­kár­tyá­ját tar­tot­ta meg, ami­vel a lopást köve­tő rövid időn belül sze­szes italt vásá­rolt egy kapos­vá­ri közértben.

A vád­lott cse­lek­mé­nye­it a szó­ra­ko­zó­he­lyen és az üzlet­ben is kame­rák rög­zí­tet­ték, amely fel­vé­te­lek alap­ján a rend­őr­sé­gi adat­bá­zis­ban már sze­rep­lő fér­fit azo­no­sí­tot­ta a nyo­mo­zó ható­ság arc­kép­fel­is­me­rő rendszere.

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen elzá­rás­ra ítél­te a terheltet.

A fel­vé­tel a szó­ra­ko­zó­he­lyen készült: