Főoldal » Hírek » Kamionnyi munkagépet loptak – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt öt fér­fi­val szem­ben, akik össze­han­golt és szer­ve­zett módon 65 darab, össze­sen közel 29 mil­lió forint érté­kű mun­ka­gé­pet lop­tak el egy Lajos­mi­zsei telep­hely­ről. Az ötlet­gaz­da a lopást előre meg­ter­vez­te és annak vég­re­haj­tá­sá­hoz anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás ígé­re­té­vel tár­sa­kat toborzott.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi szál­lít­má­nyo­zá­si mun­kái során már járt a lajos­mi­zsei telep­he­lyen. Így látta, hogy az egyik csar­nok­épü­let­ben nagy számú épí­tő­ipa­ri mun­ka­gé­pet tárol­nak. Ezek egy buda­pes­ti gaz­da­sá­gi tár­sa­ság – a sér­tett – a tulaj­do­nát képezték.

A férfi 2022 augusz­tu­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy a mun­ka­gé­pe­ket ellop­ja, azt előre meg­ter­vez­te. A férfi a lopás­hoz meg­sze­rez­te a beke­rí­tett ipar­te­lep kapu­já­nak táv­irá­nyí­tó­ját, vala­mint 2 csar­nok­épü­let – köz­tük a mun­ka­gé­pe­ket rejtő épü­let – lakat­já­nak kul­csát. Ezután a lopás­hoz 3 isme­rő­sét hívta segít­sé­gül. A csa­pat­hoz az egyik társ sógo­ra is csat­la­ko­zott. A vád­lot­tak úgy álla­pod­tak meg, hogy a mun­ka­gé­pek az ötlet­gaz­da bir­to­ká­ba kerül­nek, aki az érté­ke­sí­tés­ből befolyt pénz­ből fize­ti ki társait.

2022. augusz­tus 12. nap­já­ról 2022. augusz­tus 13. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka egy kis­te­her­au­tó­val négyen men­tek a telep­hely­re, a kéz­zel moz­dít­ha­tó mun­ka­gé­pe­ket bepa­kol­ták a teher­au­tó­ba, és egy ben­zin­kút­ra haj­tot­tak. Négy vád­lott beszállt a tár­suk által veze­tett kami­on­ba, majd vissza­men­tek a telep­hely­re azért, hogy a nagyobb mére­tű mun­ka­gé­pe­ket is fel­pa­kol­ják. Ehhez a szom­szé­dos csar­nok­épü­let­ből egy tar­gon­cát vet­tek köl­csön, ame­lyet egyi­kük kezelt, a töb­bi­ek  a mun­ka­gé­pe­ket pakolták. 

Az öt vád­lott 65 mun­ka­gé­pet lopott el közel 29 mil­lió forint értékben.

Az ötlet­gaz­da 45 db lopott mun­ka­gé­pet Üllőn, egy par­ko­ló­ban leál­lí­tott pót­ko­csi­ban tárol­ta, amely­nek rend­szám­táb­lá­ját kicse­rél­te. A nyo­mo­zó ható­ság eze­ket és továb­bi 3 mun­ka­gé­pet meg­ta­lált és lefog­lalt, így a lopás­sal oko­zott kár több, mint fele megtérült.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, emel­lett a ötlet­gaz­dát egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel is vádol­ja és velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A rend­őr­ség hely­szí­ni szem­le során készí­tett képén a pót­ko­csi­ban lévő mun­ka­gé­pek látható.

a pótkocsiban tárolt munkagépek