Főoldal » Hírek » Kampánycélra nyomtatott pénzzel fizetett a kocsmában - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ben elfo­gyasz­tott ita­la­it egy párt által válasz­tá­si kam­pány­cél­ra készít­te­tett és osz­to­ga­tott hamis 10.000 és 20.000 forin­tos bank­je­gyek­kel fizet­te ki.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű hely­bé­li férfi 2022. ápri­lis 2. nap­ján egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ben iszo­ga­tott isme­rő­se­i­vel. A férfi a ren­delt ita­lo­kat egy-egy hamis 10 és 20 ezer forin­tos bank­jeggyel fizet­te ki, ame­lyek hamis­sá­gá­ról már a meg­szer­zé­sük­kor is tudott. A hamis bank­je­gyek­kel tör­té­nő fize­tést – a nem kel­lő­en figyel­mes átvé­tel miatt – a pul­tos elfo­gad­ta, így az elkö­ve­tő 30.000 forint kárt oko­zott.

A vád­lott által átadott bank­je­gye­ket egy koráb­bi válasz­tá­si kam­pány során egy párt készít­tet­te kizá­ró­lag kam­pány­cél­ra. A bank­je­gyek tapin­tá­suk­ban is eltér­tek az ere­de­ti bank­jegy­től, a főbb biz­ton­sá­gi ele­me­ket sem tar­tal­maz­ták, a leg­szem­be­tű­nőbb különb­ség pedig a bank­je­gye­ken fel­tün­te­tett sze­mé­lyek­ben volt, hiszen a hamis 20.000 forin­tos bank­jegy elő­ol­da­lán Jean-Claude Jun­c­ker, míg a hamis 10.000 forin­tos bank­jegy elő­ol­da­lán Soros György sze­re­pelt.

Az ügyész­ség a fér­fit pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.