Főoldal » Archív » Kampánypénzek jogellenes felhasználása miatti vádemelések Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három olyan füg­get­len ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt ellen, akik a 2018 évi kam­pány­tá­mo­ga­tás­sal egy­ál­ta­lán nem, vagy fik­tív bizony­la­tok­kal szá­mol­tak el.

Az irány­adó sza­bá­lyo­zás sze­rint, akit a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­ra füg­get­len egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vet­tek, 1.025.014,- Ft össze­gű kam­pány­tá­mo­ga­tás­ra volt jogo­sult. A jelöl­tek­kel a Magyar Állam­kincs­tár külön meg­ál­la­po­dást kötött és átad­ta a támo­ga­tás össze­gét tar­tal­ma­zó kincs­tá­ri kár­tyát. A támo­ga­tás kizá­ró­lag a válasz­tá­si kam­pány­idő­szak alatt és kam­pány­te­vé­keny­ség­gel össze­füg­gő kiadá­sok finan­szí­ro­zá­sá­ra for­dít­ha­tó, a támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sá­ról szám­la vagy bizony­lat alap­ján el kell számolni.

Az ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok után a Magyar Állam­kincs­tár a man­dá­tu­mot nem szer­zett vád­lot­ta­kat fel­hív­ta, hogy nyújt­sák be a támo­ga­tás­ra vonat­ko­zó elszámolásukat.

Az egyik vád­lott a fel­hí­vás­nak nem tett ele­get, elszá­mo­lást egy­ál­ta­lán nem nyúj­tott be, ezért az állam­kincs­tár a támo­ga­tás két­sze­re­sé­nek meg­fe­le­lő összeg vissza­té­rí­té­sé­re köte­lez­te, amely­ből a vád­eme­lés idő­pont­já­ig meg­fi­ze­tés nem történt.

A két másik vád­lott az állam­kincs­tár fel­hí­vá­sá­ra elszá­mo­lást nyúj­tott be, majd hiány­pót­lás alap­ján a pénz fel­hasz­ná­lá­sá­ról külön­bö­ző, rész­ben fik­tív szám­lá­kat csa­tolt be.

A kam­pány­ren­dez­vény­hez kap­csol­ha­tó valót­lan élelmiszer-vásárlásokról a szám­lá­kat ugyan­azon gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je állí­tot­ta ki. Őt mind­két eset­ben egy isme­ret­len sze­mélyt keres­te meg és kérte fel, hogy a szük­sé­ges össze­gek­ről állít­son ki szám­lát és meg­ha­tá­roz­ta azt is, hogy mi sze­re­pel­jen a bizony­la­to­kon. Az ügy­ve­ze­tő a szám­lá­kat külön­bö­ző húsok­ról, zöld­sé­gek­ről, vala­mint pla­kát­ról és ragasz­tó­ról állí­tot­ta ki, mind­ezért isme­ret­len össze­gű pénzt kapott.

Az állam­kincs­tár a két jelöl­tet a támo­ga­tás két­sze­re­sé­nek meg­fe­le­lő összeg vissza­té­rí­té­sé­re köte­lez­te, amit a vád­lot­tak folya­ma­to­san törlesztenek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az elszá­mo­lást be nem nyúj­tó kép­vi­se­lő­je­lölt ellen költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­köz­zel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt, a támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sát fik­tív szám­lák­kal iga­zo­ló jelöl­tek­kel szem­ben tet­tes­ként, a szám­lá­kat kiál­lí­tó férfi ellen pedig bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zé­sek meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tok­ban a kép­vi­se­lő­je­löl­tek­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, a támo­ga­tást vissza nem térí­tő vád­lott ellen emel­lett pénz­bün­te­tés, míg a szám­la kiál­lí­tó­já­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.