Főoldal » Archív » Kapualjba csalták, majd kirabolták a férfit a kaposvári fiatalkorúak

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat azzal a három fia­tal­ko­rú vád­lot­tal és – még szin­tén tizen­éves – fel­nőtt­ko­rú tár­suk­kal szem­ben, akik 2019 nya­rán kira­bol­tak egy fér­fit Kapos­vár belvárosában.

A vád sze­rint a négy vád­lott 2019 nya­rán, éjsza­ka, talál­ko­zott a sér­tet­tel Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban, neki meg­vé­tel­re aján­lot­tak egy gyű­rűt és egy kar­órát. Miu­tán a sér­tett bele­ment az üzlet­be, a vád­lot­tak kifi­gyel­ték, hogy a férfi hol tart­ja a kész­pén­zét, majd azzal az indok­kal, hogy az élet­ko­ruk miatt segít­sen nekik ciga­ret­tát venni, a sér­tet­tet egy kapu­alj­ba csalták.

A fél­re­e­ső hely­re érve a leg­fi­a­ta­labb – mind­össze tizen­hat éves – vád­lott a sér­tet­tet ököl­lel rög­tön arcon ütöt­te, majd egyik tár­sá­val test szer­te meg­rug­dos­ta, mialatt másik két tár­suk az utcán őrkö­dött. A bán­tal­ma­zás olyan erejű volt, hogy a sér­tett­nek az orr­csont­ja és az arc­csont­ja is eltö­rött. A bán­tal­ma­zás­ban részt vevő vád­lot­tak ezután a sér­tet­től 5.000,-Ft össze­gű kész­pénzt és a koráb­ban neki eladott kar­órát vet­ték el, majd elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A vád­lot­tak ezután az egyik köze­li ben­zin­kút­hoz men­tek, ahol miu­tán üdí­tőt és pék­sü­te­ményt vásá­rol­tak, meg­osz­toz­tak a zsák­má­nyon. A kapos­vá­ri nyo­mo­zók a köz­te­rü­le­ti tér­fi­gye­lő kame­rák és a ben­zin­kút biz­ton­sá­gi kame­rá­já­nak segít­sé­gé­vel rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tő­ket, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re, míg fel­nőtt­ko­rú tár­suk­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lot­tak tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a bíró­sá­gi eljárást.