Főoldal » Archív » Karácsonykor verekedtek össze a zárkatársak a börtönben

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő ötven éves nővel szem­ben, aki tavaly kará­csony­kor konf­lik­tus­ba keve­re­dett egy zár­ka­tár­sá­val, és eltör­te a sér­tett karját.

A vád sze­rint a vád­lott - aki köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt tölti jelen­leg is a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét - a múlt év decem­be­ré­ben a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben volt.

A vád­lott 2017. decem­ber 25-én, dél körül vég­zett a zárka taka­rí­tá­sá­val, ami aznap az ő fel­ada­ta volt. Ezután kiment fel­se­per­ni a folyo­sót is, ám mire vissza­tért, ész­lel­te, hogy a helyi­ség néhány perc­cel koráb­ban még tisz­ta pad­ló­ja az asz­tal körül mor­zsás lett. Ennek oka az volt, hogy cel­la­tár­sai a távol­lé­te alatt fel­sze­le­tel­ték az ünne­pi süte­ményt, mely­nek kisebb darab­jai a föld­re hul­lot­tak. A taka­rí­tást végző nő ezt emelt han­gon szóvá tette a zár­ka­fe­le­lős­nek, aki­vel már koráb­ban sem volt fel­hőt­len a viszo­nya. A zárka rend­jé­ért fele­lős fog­va­tar­tott azzal nyug­tat­ta hábor­gó cel­la­tár­sát, hogy a mor­zsá­kat nem neki kell majd fel­ta­ka­rí­ta­ni, ám ket­tő­jük között ennek elle­né­re nézet­el­té­rés ala­kult ki a tör­tén­tek miatt.

A vita során a zár­ka­fe­le­lős a vád­lott­hoz lépett azért, hogy kive­gye a kezé­ből a part­vist, amely­re az támasz­ko­dott, de a nő ezt nem enged­te, hanem maga elé kapta az esz­közt, és annak nye­lé­vel a másik asszony irá­nyá­ba ütött. A zár­ka­fe­le­lős­nek sike­rült két kéz­zel ráfog­ni a farúd­ra, ami­vel kivéd­te ugyan az ütést, de azt már nem tudta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy ellen­fe­le a hajá­ba mar­kol­va a föld­re ránt­sa őt. A vád­lott ezután a pad­lón fekvő sér­tett fölé hajolt, és a fejét a zárka beton­alj­za­tá­hoz verte mind­ad­dig, amíg a többi fog­va­tar­tott közbe nem avatkozott.

A zár­ka­fe­le­lős a bán­tal­ma­zás miatt - zúzó­dá­sok mel­lett - felkarcsont-törést szen­ve­dett, ami nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérülés.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság az ese­té­ben zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségét.