Főoldal » Archív » Kártérítésre kötelezték a védett növény elpusztítóját

Kár­té­rí­tést kell fizet­nie annak a szar­vas­gom­ba sze­dő­nek, aki gom­bá­szás köz­ben elpusz­tí­tot­ta egy védett növény, a fehér madár­si­sak egye­de­it.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re a Szol­no­ki Tör­vény­szék pol­gá­ri per­ben hozott jog­erős íté­le­té­vel köte­lez­te az alpe­rest, hogy a Magyar Állam javá­ra 110.000,- Ft kár­té­rí­tést fizes­sen, emel­lett eltil­tot­ta a védett növé­nyek egye­de­i­nek veszé­lyez­te­té­sé­től, ille­tő­leg káro­sí­tá­sá­tól.

A pol­gá­ri per előz­mé­nye­ként az alpe­rest a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te, ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 1 év 10 hóna­pi sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mert 2016. május 15-én, Szol­nok kül­te­rü­le­tén, isme­ret­len tár­sá­val, enge­dély nél­kül, szar­vas­gom­bát gyűj­tött. Az ille­gá­lis tevé­keny­ség alkal­má­val mint­egy 400 négy­zet­mé­te­res terü­le­ten az avart elsö­pör­ték, a talajt kapá­val mélyen fel­vág­ták, miköz­ben az orchi­dea faj­hoz tar­to­zó védett növényt, 11 tő fehér madár­si­sa­kot, leta­pos­tak. A védett növény­faj egye­de­i­nek pénz­ben kife­je­zett érté­ke töven­ként 10.000 forint. A növény – a védett­sé­ge miatt – az állam tulaj­do­nát képe­zi.

A bün­te­tő­jo­gi marasz­ta­lást köve­tő­en, tör­vé­nyi fel­ha­tal­ma­zás alap­ján benyúj­tott, a pol­gá­ri pert meg­in­dí­tó kere­se­té­ben az ügyész­ség kifej­tet­te, hogy a tölgy­fa gyö­ke­rén élő szar­vas­gom­ba és a védett fehér madár­si­sak szim­bi­ó­zis­ban élnek, csak együtt képe­sek létez­ni. Külön-külön nem képe­sek önál­ló élet­re. Az avar szét­hú­zá­sá­val meg­vál­toz­hat az eddi­gi ked­ve­ző mik­ro­klí­ma, a fák gyö­ke­re­i­nek kiszá­ra­dá­sa követ­kez­het be. A kör­nye­zet, mely­ben a szar­vas­gom­bák és a virág­zó növé­nyek együtt éltek, az alpe­res tevé­keny­sé­ge követ­kez­té­ben veszély­be került.

A föld alatt élő gom­bák gyűj­té­sé­re szi­go­rú ter­mé­szet­vé­del­mi elő­írá­sok vonat­koz­nak. Így az erdő­gaz­dál­ko­dó elő­ze­tes írás­be­li enge­dé­lyét kell besze­rez­ni, illet­ve a gyűj­tő­nek egy ható­sá­gi kép­zé­sen is részt kell ven­nie, mind­emel­lett a gyűj­tés­hez csak alkal­mas­sá­gi vizs­gá­val ren­del­ke­ző kutyát lehet igény­be venni. Tilos töb­bek között az ásás, kapá­lás, a növé­nyek gyö­ke­ré­nek káro­sí­tá­sa. Ezen ter­mé­szet­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat az alpe­res meg­szeg­te, maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a kör­nye­ze­tet, míg a védett növé­nyek elpusz­tí­tá­sá­val kárt oko­zott.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék az ügyé­szi kere­set­nek helyt adott és az abban fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en hozta meg dön­té­sét.