Főoldal » Hírek » Katalizátorokra szakosodott banda a vádlottak padján - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt három fér­fi­val szem­ben emelt vádat. Az elkö­ve­tők soro­zat­jel­leg­gel Kecs­ke­mét és Kun­szent­mik­lós utcá­in par­ko­ló autók kata­li­zá­to­ra­it lop­ták el a ben­nük talál­ha­tó nemes­fém tar­tal­mú alkat­ré­szek meg­szer­zé­se és érté­ke­sí­té­se cél­já­ból.

A vád­irat sze­rint a három kun­szent­mik­ló­si férfi nevé­hez Kecs­ke­mét és Kun­szent­mik­lós terü­le­tén 13 kata­li­zá­tor­lo­pás köt­he­tő, amit 2020 decem­be­re és a 2021. ápri­lis között követ­tek el. A leg­idő­sebb férfi egy kivé­te­lé­vel vala­mennyi lopás­ban részt vett, ő érté­ke­sí­tet­te a kata­li­zá­to­ro­kat, majd a pénzt elosz­tot­ta. Két fia­ta­labb társa 4, illet­ve 6 eset­ben lopott.

A vád­lot­tak jel­lem­ző­en lesza­kí­tot­ták a par­ko­ló autók kipu­fo­gó­it, majd azok­ról a kata­li­zá­to­ro­kat levág­ták azért, hogy a pla­ti­nát és pal­lá­di­u­mot tar­tal­ma­zó alkat­ré­sze­it érté­ke­sít­sék. Az elkö­ve­tők 10 jár­mű­ből össze­sen 810.000 forint érté­kű kata­li­zá­tort lop­tak el. Három alka­lom­mal nem jár­tak siker­rel, mivel két­szer meg­za­var­ták őket, míg egy eset­ben nem tud­ták kisze­rel­ni a kata­li­zá­tort a kisze­melt autó­ból.

A leg­idő­sebb férfi a letar­tóz­ta­tá­sa után bűn­ügyi fel­ügye­let alá került, azon­ban három hónap eltel­té­vel a moz­gá­sát ellen­őr­ző esz­közt levág­ta magá­ról, a kije­lölt kun­szent­mik­ló­si ingat­lant elhagy­ta és Kecs­ke­mét­re távo­zott. Itt érte­sült arról, hogy a rend­őr­ség kere­si, ezért vissza­in­dult Kun­szent­mik­lós­ra, ahol a szö­ké­se után 3 órá­val elfog­ták. A vád­lott ezzel újabb bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott meg és ismét letar­tóz­ta­tás­ba került.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, az idő­sebb fér­fit ezen felül fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Egyi­kük a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért az ő ese­té­ben ennek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A jelen­leg is fogva lévő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készül­tek.