Főoldal » Hírek » Kecskerákokat akart átcsempészni az országon két román férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt két román férfi ellen, akik 2021. szep­tem­ber 22-én egy teher­au­tó­val több mint 4000 kecs­ke­rá­kot akar­tak enge­dély nél­kül átcsem­pész­ni az orszá­gon. A NAV jár­őrei az M5-ös autó­pá­lyán, Kecs­ke­mét köze­lé­ben elfog­ták őket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak köze­li isme­rő­sök. Egyi­kük egy romá­ni­ai fuva­ro­zó cég­nél sofőr­ként dol­go­zik, míg társa nem a cég alkal­ma­zott­ja, de a gép­ko­csi­ve­ze­tő meg­kér­te, hogy kísér­je el a követ­ke­ző kül­föl­di útjára.

A fér­fi­ak a cég teher­au­tó­ját fel­vált­va vezet­ték, és 2021 szep­tem­be­ré­ben Romá­ni­á­ban pakol­ták fel a szál­lí­tan­dó árut. A pako­lás­nál mind­ket­ten jelen vol­tak és lát­ták, hogy a rako­mány élő állat: kagy­ló és kecs­ke­rák. A sofőr a fuvar­ok­má­nyo­kon nem tün­tet­te fel az áru nevét, csak az indu­ló és a cél­ál­lo­mást, vala­mint a rako­mány tömegét.

A vád­lot­tak a szál­lít­mányt az olasz­or­szá­gi Nápoly­ba akar­ták szál­lí­ta­ni. 2021. szep­tem­ber 22-én, reg­gel lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re, azon­ban kora dél­után a NAV Beve­té­si Igaz­ga­tó­ság jár­őrei Kecs­ke­mét köze­lé­ben, az M5-ös autó­pá­lyán lévő ten­gely­súly­mé­rő állo­más­nál meg­ál­lí­tot­ták a jár­mű­vet. A rak­tér­ből elő­ke­rült több mint 4.000 pél­dány kecs­ke­rák, ami Magyar­or­szá­gon védett állat­nak minő­sül, egy egyed ter­mé­szet­vé­del­mi érté­ke 50.000 forint. Az álla­tok Magyar­or­szág­ra tör­té­nő beszál­lí­tá­sá­hoz és az orszá­gon tör­té­nő átszál­lí­tás­hoz ter­mé­szet­vé­del­mi ható­sá­gi enge­dély szük­sé­ges. Ilyen enge­dé­lye sem a fuva­ro­zó cég­nek, sem a fér­fi­ak­nak nem volt.

A több mint 213 mil­lió forint érté­kű ráko­kat a jár­őrök lefog­lal­ták és átad­ták a Kis­kun­sá­gi Nem­ze­ti Park Igaz­ga­tó­sá­ga mun­ka­tár­sa­i­nak, akik azo­kat az élő­he­lyük­nek meg­fe­le­lő folyó­vi­zek­be engedték.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­a­kat az ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szemben.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.