Főoldal » Archív » Kedve támadt a vezetéshez, pedig még jogosítványa sincs

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járásbíróságon.

A vád­lott 2017. júli­us 8-án a kora dél­utá­ni órák­ban Bihar­nagy­ba­jom­ban, az egyik isme­rő­sé­nél tar­tóz­ko­dott, aki az egyik roko­ná­tól köl­csön­kér­te az autó­ját azért, hogy elmen­je­nek a falu­ba bevásárolni.

A jár­mű­ben hár­man utaz­tak, a köze­li élel­mi­szer­bolt előtt áll­tak meg, a veze­tő azon­ban az indí­tó­kul­csot benne hagy­ta, majd mind­hár­man bemen­tek az üzletbe.

A vád­lott és utas­tár­sa rövid idő múlva vissza­ment a kocsi­hoz, ami­kor is a vád­lott ész­re­vet­te, hogy az autó­ban benne van az indí­tó­kulcs. Az erő­sen ittas vád­lott hir­te­len ötlet­től vezé­rel­ve az autót annak elle­né­re indí­tot­ta el, hogy a mel­let­te ülő isme­rő­se és az idő­köz­ben a vásár­lás­ból meg­ér­ke­ző tár­suk ezt igye­kez­tek megakadályozni.

A vád­lott ezt köve­tő­en az autó­val Bihar­nagy­ba­jom bel­te­rü­le­tén külön­bö­ző utcá­kon haladt, majd kb. 20 perc eltel­te után meg­állt egy isme­rő­se háza előtt, a jár­mű­vet leál­lí­tot­ta, majd bement a házba.

A vád­lott szer­ve­ze­té­ben a veze­tés alkal­má­val nagy mennyi­sé­gű sze­szes ital volt, ezért cse­lek­mé­nyé­vel több KRESZ sza­bályt is megszegett.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lott ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.