Főoldal » Archív » Kegyetlenül bánt házőrző kutyájával a hajdúböszörményi férfi

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki ide­ges­sé­gé­ben egy fada­rab­bal úgy meg­ver­te a lán­con tar­tott kutyá­ját, hogy lesza­kadt az állat egyik füle.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en több éve tar­tot­ta a kör­be­ke­rí­tet­len háza mel­lett a nagy­tes­tű kutyát lánc­ra kötve.

Az állat rend­sze­re­sen és han­go­san meg­ugat­ta a ház előt­ti dűlő úton elha­la­dó embe­re­ket és álla­to­kat, ezért a vád­lott a kutyát a ház mögöt­ti udvar­ré­szen kötöt­te ki, tovább­ra is lán­con tartotta.

2018. szep­tem­ber 3-át meg­elő­ző­en a vád­lott a kutya gya­ko­ri uga­tá­sa miatt fel­dü­höd­ve egy fada­rab­bal bru­tá­lis módon meg­ver­te az álla­tot, amely­nek követ­kez­té­ben a kutya egyik füle lesza­kadt, a fül­kagy­ló­já­nál és a fején a bőr nagy felü­le­ten elhalt, elfertőződött.

2018. szep­tem­ber 3-án a kutya kisza­ba­dult a lánc­ból és átment a szom­széd kert­jé­be. A szom­széd férfi ész­lel­ve a kutya sérü­lé­sét, érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd ezt köve­tő­en az állat gyors orvo­si ellá­tá­sá­ra került sor. Az egyik haj­dú­bö­ször­mé­nyi kutya­men­he­lyen az állat elsőd­le­ges ellá­tá­sát köve­tő­en rajta több hely­re­ál­lí­tó jel­le­gű műté­tet is vég­re­haj­tot­tak. Amennyi­ben ez nem tör­té­nik meg, az állat néhány napon belül elpusz­tult volna.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét rész­ben beis­me­rő vád­lott ellen a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az első­fo­kú bíró­ság bün­te­tő­vég­zés kere­té­ben az ira­tok alap­ján a fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.