Főoldal » Archív » Kegyetlenül elbánt a kutyakölykökkel a polgári asszony

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki a néhány hetes kutya­köly­kö­ket egy kuká­ba rej­tet­te, és rájuk papír­hul­la­dé­kot pakolt.

A vád­lott pol­gá­ri házá­ban tar­tott kutyá­já­nak négy köly­ke szü­le­tett, azok a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban, 2020. már­ci­us 8-án kb. 4 hete­sek vol­tak. A sza­po­ru­lat­ból egy állat koráb­ban elpusztult.

A pol­gá­ri asszony nem akar­ta a kutya­köly­kö­ket a lakó­he­lyén fel­ne­vel­ni, és azok­tól úgy sza­ba­dult meg, hogy a három kutya­köly­köt élve a kom­mu­ná­lis hul­la­dék gyűj­té­sé­re szol­gá­ló táro­ló­nak az aljá­ba tette, majd arra több kar­ton­pa­pír hul­la­dé­kot helye­zett. Ez által a vád­lott az álla­to­kat a sor­suk­ra hagy­ta, így azok rövid időn belül elpusz­tul­tak volna.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét azon­ban ész­lel­te egy közel­ben hala­dó sze­mély, aki a tör­tén­te­ket jelez­te az állat­vé­dők­nek, így a kutya­köly­kök éle­tét sike­rült megmenteni.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.