Főoldal » Archív » Kenőpénz fejében nem ellenőrizték a Szerbiába kilépő teherautókat

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt két pénz­ügy­őr­rel szem­ben, akik 2016 augusz­tu­sá­ban a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen kilé­pő teher­au­tó­kat kenő­pénz fejé­ben nem ellenőrizték.

A két pénz­ügy­őr főtörzs­őr­mes­ter­ként és törzs­zász­lós­ként tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, mely­nek során fel­ada­ta­ik közé tar­to­zott a nem­zet­kö­zi áru- és utas­for­ga­lom ellen­őr­zé­se. A hiva­tá­sos állo­mány tag­ja­ként köte­le­sek vol­tak a szál­lí­tó­esz­kö­zök rend­szá­má­nak, kon­té­ner­szá­má­nak vizs­gá­la­tá­ra, az árut tar­tal­ma­zó rak­tér, a cso­ma­go­lás sér­tet­len­sé­gé­nek, azo­no­sí­tá­si jele­i­nek és a vám­zár ellen­őr­zé­sé­re. Annak meg­ál­la­pí­tá­sa is a két férfi fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott, hogy a rak­té­ren kívül található-e áru, illet­ve a vám­te­rü­let­re be- és kilé­pő, üres­nek jel­zett szál­lí­tó­esz­köz való­ban az-e.

A vád­lot­tak 2016. augusz­tus 25-én nap­köz­ben a kilé­pő teher­for­ga­lom okmány­ke­ze­lé­sét és szem­lé­szi tevé­keny­sé­get egy­aránt végez­tek oly módon, hogy a vég­pon­ti ellen­őr­zést sza­ka­szo­san haj­tot­ták végre. Ennek során a kilé­pő olda­li sáv záró-ellenőrző fül­ké­jét kizá­ró­la­go­san a két pénz­ügy­őr hasz­nál­ta. A főtörzs­őr­mes­ter vád­lott 41 teher­jár­mű, a törzs­zász­lós vád­lott 29 jármű ese­té­ben önál­ló­an, míg továb­bi 32 jármű ese­té­ben a vád­lot­tak együt­te­sen végez­ték a jár­mű­vek, áruk vég­pon­ti ellen­őr­zé­sét és Szer­bi­á­ba tör­té­nő kilép­te­té­sét. A főtörzs­őr­mes­ter az álta­la kilép­te­tett 73 teher­jár­mű közül csu­pán 1 eset­ben haj­tott végre ellen­őr­ző vizs­gá­la­tot, míg társa a kilép­te­tett 61 jármű közül csu­pán 3 eset­ben vég­zett vizsgálatot.

A vád­lot­tak az álta­luk kilép­te­tett teher­gép­jár­mű veze­tő­jé­től leg­alább 5 eurót fogad­tak el azért, hogy az ellen­őr­ző vizs­gá­la­tot ne végez­zék el. A vád­lot­tak az átvett kész­pénzt a szem­lész fül­ké­ben lévő lemez­ka­zet­tá­ba tet­ték, amely­ből a lebu­ká­suk­kor 1 db 10 eurós és 9 db 5 eurós bank­jegy került elő.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­ta­kat mint társ­tet­te­se­ket hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.